So sánh sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ở thực vật giúp những bạn lớp 7 phân biệt được điểm giống nhau và không giống nhau của 2 hình thức sinh sản vô tính và hữu tính để học tốt Sinh học lớp 7.

trải qua bài tập phân biệt sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính giúp những bạn có thêm nhiều tư liệu xem thêm, củng cố kỹ năng và kiến thức để học tốt Sinh học lớp 7. Chúc những bạn học tốt

So sánh sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính

  • Phân biệt sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính 
  • Bài tập sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính 
  • Đáp án bài tập sinh sản vô tính, hữu tính 

Phân biệt sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính

*Giống nhau: Đều tạo ra những cá thể mới từ những thể lúc đầu

* không giống nhau:

Sinh sản vô tính

Sinh sản hữu tính

Khái niệm

Sinh sản vô tính là sự sinh ra cơ thể mới mà k kèm theo sự phối hợp tinh trùng và trứng. Ở đa số những động vật sinh sản vô tính, sinh sản dựa hoàn toàn và nguyên phân.

Sinh sản hữu tính là sự phối hợp giao tử đơn bội hình thành tế bào lưỡng bội, hợp tử. Con vật phát triển từ hợp tử đến lượt mk lại tạo giao tử qua giảm phân.

Cơ sở tế bào học

Nguyên phân

Nguyên phân, giảm phân, thụ tinh.

đặc trưng di truyền

– không tồn tại sự giảm phân hình thành giao tử, không tồn tại sự thụ tinh.

– Cơ thể con được hình thành từ một phần hay một nhóm tế bào của cơ thể mẹ

– Đời con giống hệt cơ thể mẹ lúc đầu.

– Không đa dạng di truyền.

– Có sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của những cặp gen trong quy trình phát sinh giao tử đã tạo ra nhiều giao tử không giống nhau.

– những loại giao tử này được tổ hợp lại trong quy trình thụ tinh đã tạo ra nhiều tổ hợp không giống nhau làm xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp.

– Có sự đa dạng di truyền.

ý nghĩa sâu sắc

→ Tạo những cá thể thích nghi với điều kiện sống ổn định.

→ Tạo ra những cá thể thích nghi tốt hơn với điều kiện sống thay đổi

Bài tập sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính

Câu 1: Trong thiên nhiên cây tre sinh sản bằng:

A. Rễ phụ

B. Lóng

C. Thân rễ

D. Thân bò

Câu 2: Sinh sản bào tử có ở những ngành thực vật nào?

A. Rêu, hạt trần

B. Rêu, quyết

C. Quyết, hạt kín

D. Quyết, hạt trần

Câu 3: Sinh sản vô tính là

A. Tạo ra cây con giống cây mẹ, có sự phối hợp giữa giao tử đực và cái.

B. Tạo ra cây con giống cây mẹ, không tồn tại sự phối hợp giữa giao tử đực và cái.

C. Tạo ra cây con giống ba mẹ, có sự phối hợp giữa giao tử đực và cái.

D. Tạo ra cây con mang những tính trạng giống và khác cây mẹ, không tồn tại sự phối hợp giữa giao tử đực và cái.

Câu 4: Ý nào không đúng với điểm mạnh của phương pháp nuôi cấy mô?

A. Phục chế những cây quý, hạ giá thành cây con nhờ giảm mặt bằng sản xuất.

B. Nhân nhanh với số lượng lớn cây giống và sạch bệnh.

C. Duy trì những tính trạng mong muốn về mặt di truyền.

D. Dễ tạo ra nhiều biến dị di truyền tạo nguồn nguyên liệu cho chọn giống.

Câu 5: Sinh sản bào tử là

A. Tạo ra thế hệ mới từ bào tử được phát sinh ở những thực vật có xen kẽ thế hệ thể bào tử và giao tử thể.

B. Tạo ra thế hệ mới từ bào tử được phát sinh do nguyên phân ở những thực vật có xen kẽ thế hệ thể bào tử và giao tử thể.

C. Tạo ra thế hệ mới từ bào tử được phát sinh do giảm phân ở pha giao tử thể của những thực vật có xen kẽ thế hệ thể bào tử và thể giao tử.

D. Tạo ra thế hệ mới từ hợp tử được phát sinh ở những thực vật có xen kẽ thế hệ thể bào tử và giao tử thể.

Câu 6: Trứng được thụ tinh ở

A. Bao phấn

B. Đầu nhụy

C. Ống phấn

D. Túi phôi

Câu 7: Sự hình thành giao tử đực ở cây có hoa ra mắt thế nào?

A. Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử → 1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn → Tế bào sinh sản giảm phân tạo 4 giao tử đực.

B. Tế bào mẹ nguyên phân hai lần cho 4 tiểu bào tử → 1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn → Tế bào sinh sản nguyên phân 1 lần tạo 2 giao tử đực.

C. Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử → 1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 2 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn → Tế bào sinh sản nguyên phân 1 lần tạo 2 giao tử đực.

D. Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử → Mỗi tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn → Tế bào sinh sản nguyên phân một lần tạo 2 giao tử đực.

Câu 8: Sinh sản hữu tính ở thực vật là

A, Sự phối hợp có chọn lọc của hai giao tử đực và giao tử cái tạo ra hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

B. Sự phối hợp ngẫu nhiên giữa hai giao tử đực và giao tử cái tạo ra hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

C. Sự phối hợp có chọn lọc của giao tử cái và nhiều giao tử đực tạo ra hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

D. Sự phối hợp của nhiều giao tử đực với cùng một giao tử cái tạo ra hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

Câu 9: Thụ tinh ở thực vật có hoa là

A. Sự phối hợp hai bộ nhiễm sắc thể đơn bội của hai giao tử đực và cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội.

B. Sự kết nhân của hai giao tử đực và cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử.

C. Sự kết hai nhân giao tử đực với nhân của trứng và nhân cực trong túi phôi tạo thành hợp tử.

D. Sự phối hợp của hai tinh tử với trứng trong túi phôi.

Câu 10: Bộ nhiễm sắc thể có mặt trong sự hình thành túi phôi ở thực vật có hoa thế nào?

A. Tế bào mẹ, đại bào tử mang 2n, tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực đều mang n.

B. Tế bào mẹ, đại bào tử mang, tế bào đối cực đều mang 2n; tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực đều mang n.

C. Tế bào mẹ mang 2n, đại bào tử, tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực đều mang n.

D. Tế bào mẹ, đại bào tử, tế bào đối cực, tế bào kèm đều mang 2n; tế bào trứng, nhân cực đều mang n.

Đáp án bài tập sinh sản vô tính, hữu tính

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án C B B D A
Câu 6 7 8 9 10
Đáp án D D B B C

Xem thêm: Bộ đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 7 học kì 2

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *