Ngân hàng câu hỏi Mô đun 3 môn Tin học THPT giúp thầy cô xem thêm, nhanh gọn reply 15 câu hỏi trắc nghiệm môn Tin học cấp THPT, để ôn tập thật tốt chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối khóa trong chương trình tập huấn Module 3.0 – GDPT 2018.

Bên cạnh đó, thầy cô hoàn toàn có thể xem thêm thêm những dạng bài tập, hướng dẫn học Mô đun 3, câu hỏi ôn tập Mô đun 3. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Đáp án trắc nghiệm môn Tin học THPT Mô đun 3

Câu 1: Chọn đáp án đúng nhất

Nguyên tắc nào dưới đây KHÔNG phải là nguyên tắc dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực?

 • Chú trọng rèn luyện cho học viên kỹ năng kĩ năng.
 • Tăng cường dạy học, giáo dục tích hợp.
 • Tăng cường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho học viên.
 • Đảm bảo tính tích cực của người học khi tham gia vào hoạt động học tập.

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Nguyên tắc nào tiếp trong tương lai đảm bảo cho từng người học phát triển tối đa năng lực, sở trường, nhu cầu, sở thích cá nhân trong dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực?

 • Nội dung dạy học, giáo dục đảm bảo cơ bản, cốt lõi, hiện đại.
 • Tạo môi trường để học viên chủ động kiến tạo dưới sự hướng dẫn của giáo viên, làm cơ sở để hình thành phẩm chất, năng lực.
 • Dạy học phân hoá.
 • Dạy học tích hợp.

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Trong dạy học phát triển phẩm chất, năng lực, nguyên tắc nào dưới đây chú trọng những nhiệm vụ học tập đòi hỏi học viên phải huy động, tổng hợp kỹ năng, kĩ năng,… thuộc nhiều lĩnh vực không giống nhau để giải quyết vấn đề?

 • Đảm bảo tính tích cực của người học khi tham gia vào hoạt động học tập.
 • Tăng cường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho học viên.
 • Tăng cường dạy học, giáo dục tích hợp.
 • Tăng cường dạy học, giáo dục phân hoá.

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Trong dạy học phát triển phẩm chất, năng lực, nguyên tắc nào tiếp trong tương lai chú trọng tiến hành đúng yêu cầu cần đạt của nội dung giáo dục môn học?

 • Đảm bảo tính tích cực của người học khi tham gia vào hoạt động học tập.
 • Nội dung dạy học, giáo dục phải đảm bảo tính cơ bản, thiết thực, hiện đại.
 • Tăng cường dạy học, giáo dục tích hợp.
 • Tăng cường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho học viên.

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Trong một bài dạy thuộc mạch kỹ năng Tin học ứng dụng, giáo viên đã tiến hành trên phòng máy tính để tạo thời cơ cho học viên được thực hành, thử nghiệm vận dụng từng đơn vị kỹ năng ngay tại lớp. Việc làm này của giáo viên thể hiện rõ nhất nguyên tắc nào dưới đây trong dạy học phát triển phẩm chất, năng lực?

 • Tăng cường dạy học, giáo dục phân hoá.
 • Nội dung dạy học, giáo dục phải đảm bảo tính cơ bản, thiết thực, hiện đại.
 • Tăng cường dạy học, giáo dục tích hợp.
 • Tăng cường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho học viên

Câu 6. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy lựa chọn phương án ghép đúng trong những phương án cho phía dưới để hoàn thành phát biểu sau: Xu thế hiện đại về phương pháp, kĩ thuật dạy học phát triển phẩm chất, năng lực được đánh giá là ………… những phương pháp, kĩ thuật dạy học mới, tiên tiến nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học viên.

 • Chiều hướng lựa chọn và sử dụng.
 • Bối cảnh lựa chọn và sử dụng.
 • Đòi hỏi lựa chọn và sử dụng.
 • quy trình lựa chọn và sử dụng.

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Việc lựa chọn và sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học theo Xu thế hiện đại tiến hành yêu cầu cụ thể nào tiếp trong tương lai:

 • Gắn liền với những phương tiện dạy học hiện đại.
 • Hình thành và phát triển kĩ năng thực hành; phát triển khả năng giải quyết vấn đề trong thực tiễn cuộc sống.
 • Giúp HS nâng cao khả năng ghi nhớ và tái hiện kỹ năng.
 • Phát huy tính tích cực, độc lập nhận thức; phát triển tư duy sáng tạo ở HS.

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào tiếp trong tương lai đúng về Xu thế hiện đại về phương pháp, kĩ thuật dạy học phát triển phẩm chất, năng lực?

 • Chiều hướng lựa chọn và sử dụng những phương pháp, kĩ thuật dạy học mới, tiên tiến nhằm phát triển phẩm chất, năng lực không tách rời nhau mà bổ sung cho nhau trong quy trình phát triển phẩm chất, năng lực người học.
 • Giáo viên cần lựa chọn và sử dụng những phương pháp, kĩ thuật dạy học mới, tiên tiến nhằm phát triển phẩm chất, năng lực theo một chiều hướng nhất định.
 • Để phát triển phẩm chất, năng lực người học, giáo viên không cần theo Xu thế hiện đại về phương pháp, kĩ thuật dạy học phát triển phẩm chất, năng lực.
 • Xu thế hiện đại về phương pháp, kĩ thuật dạy học phát triển phẩm chất, năng lực bắt buộc giáo viên phải sử dụng những phương pháp, kĩ thuật dạy học mới nhất.

Câu 9. Chọn đáp án đúng nhất

Phương pháp thực hành, phương pháp thực nghiệm là phương pháp, kĩ thuật dạy học phát triển phẩm chất, năng lực theo Xu thế hiện đại chủ yếu đáp ứng yêu cầu nào dưới đây?

 • Lựa chọn, sử dụng những phương pháp, kĩ thuật dạy học phát huy tính tích cực, độc lập nhận thức; phát triển tư duy sáng tạo ở học viên.
 • Lựa chọn, sử dụng những phương pháp, kĩ thuật dạy học rèn luyện phương pháp học, hình thành kĩ năng tự học, kĩ năng nghiên cứu khoa học.
 • Lựa chọn, sử dụng những phương pháp, kĩ thuật dạy học gắn liền với những phương tiện dạy học hiện đại.
 • Lựa chọn, sử dụng những phương pháp, kĩ thuật dạy học hình thành và phát triển kĩ năng thực hành; phát triển khả năng giải quyết vấn đề trong thực tiễn cuộc sống.

Câu 10. Chọn đáp án đúng nhất

Trong dạy học phát triển phẩm chất, năng lực theo Xu thế hiện đại, Sơ đồ tư duy, công não, dạy học dựa trên dự án công trình chủ yếu đáp ứng yêu cầu nào tiếp trong tương lai?

 • Lựa chọn, sử dụng những phương pháp, kĩ thuật dạy học phát huy tính tích cực, độc lập nhận thức; phát triển tư duy sáng tạo ở học viên.
 • Lựa chọn, sử dụng những phương pháp, kĩ thuật dạy học rèn luyện phương pháp học, hình thành kĩ năng tự học, kĩ năng nghiên cứu khoa học.
 • Lựa chọn, sử dụng những phương pháp, kĩ thuật dạy học gắn liền với những phương tiện dạy học hiện đại.
 • Lựa chọn, sử dụng những phương pháp, kĩ thuật dạy học hình thành và phát triển kĩ năng thực hành; phát triển khả năng giải quyết vấn đề trong thực tiễn cuộc sống.

Câu 11. Chọn đáp án đúng nhất

Nhận định nào dưới đây là đúng khi phát biểu về phương pháp dạy học theo quan điểm phát triển năng lực?

 • PPDH chú trọng những hoạt động nhận thức của học viên.
 • PPDH rèn luyện cho học viên khả năng ghi nhớ kỹ năng.
 • PPDH triệu tập trang bị cho học viên kỹ năng, kĩ năng, thái độ.
 • PPDH gắn hoạt động trí tuệ của học viên với thực hành, thực tiễn.

Câu 12. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung nào dưới đây KHÔNG phải là đặc trưng cơ bản của phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, chủ động của học viên?

 • Dạy học chú trọng tiến hành những hoạt động dạy học của giáo viên.
 • Dạy học triệu tập vào rèn luyện phương pháp tự học của học viên.
 • Dạy học tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác.
 • Dạy học có sự phối hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò.

Câu 13. Chọn đáp án đúng nhất

Khi sử dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề, hoạt động nào dưới đây không thuộc giai đoạn giải quyết vấn đề?

 • Phát biểu và nhận dạng vấn đề.
 • Lập kế hoạch giải quyết vấn đề.
 • tiến hành kế hoạch giải quyết vấn đề.
 • Phái biểu và khẳng định vấn đề mới.

Câu 14. Chọn đáp án đúng nhất

Khi sử dụng phương pháp dạy học dự án công trình, vai trò của giáo viên thể hiện ở hoạt động nào dưới đây?

 • Quyết định cách tiếp cận vấn đề và những hoạt động.
 • Thu thập, xử lí thông tin và truyền đạt thông tin.
 • hướng dẫn những nguồn thông tin và cách làm sản phẩm.
 • Gợi ý học viên lựa chọn chủ đề và xây dựng những tiểu chủ đề.

Câu 15. Chọn đáp án đúng nhất

Phương án nào dưới đây nêu đúng văn bản pháp lý chứa hướng dẫn sau?: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kỹ năng, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. triệu tập dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự update và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, để ý những hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học”

 • Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013
 • Nghị quyết số 44/NQ-CP, ngày 09 tháng 6 năm 2014.
 • Thông tư số 22/2016/TT–BGDĐT. Ngày 26 tháng 12 năm 2018.
 • Thông tư số 32/2018/TT–BGDĐT. Ngày 22 tháng 9 năm 2018.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *