Mẫu bài dạy minh họa môn Âm nhạc Tiểu học Mô đun 3 là mẫu giáo án minh họa tập huấn Mô đun 3, giúp thầy cô xem thêm phục vụ cho công tác soạn giáo án theo chương trình GDPT 2018 mới. Với nội dung bài dạy Tiếng ca muôn loài.

Ngoài ra, thầy cô hoàn toàn có thể xem thêm thêm mẫu bài dạy minh họa Tiểu học Mô đun 3 tổng hợp những môn trong chương trình tập huấn Mô đun 3. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Kế hoạch bài dạy môn Âm nhạc Mô đun 3 Tiểu học

KẾ HOẠCH BÀI DẠY
(Mục tiêu, phương pháp, kĩ thuật dạy học và cách thức triển khai bài học)

Tên chủ đề: Tiếng ca muôn loài
Môn: Âm nhạc

Yêu cầu cần đạt:

1. Phẩm chất:

 • Chăm chỉ: Có ý thức học tập.
 • Biết yêu thương, san sẻ, kính trọng ông bà, cha mẹ.

2. Năng lực chung:

 • Tự chủ tự học: Có ý thức học tập, nhận biết và học cách chơi nhạc cụ.
 • Giao tiếp hợp tác: trình diễn theo nhóm.

3. Năng lực đặc trưng:

 • triển khai đúng cách chơi nhạc cụ, thể hiện được tiết tấu.
 • Nêu được tên và cảm nhận nhạc cụ
 • Biết vận động đơn giản theo nhịp điệu.
 • – Bước đầu biết hát đúng cao độ, trường độ.
 • Biết hát rõ lời, hát có sắc thái, tư thế phù hợp. Biết hát phối kết hợp với gõ đệm.
 • Đọc đúng tên nốt, bước đầu đọc đúng cao độ và trường độ những nốt nhạc

Nội dung bài học: Hát

Tên bài học: Long lanh ngôi sao 5 cánh nhỏ. Nhạc Pháp

Ngữ liệu/ nội dung bài học: Long lanh ngôi sao 5 cánh nhỏ. Nhạc Pháp

– Nguồn: SGK Âm nhạc 1.

Hoạt động Mục tiêu
hoạt động
PP, KTDH Phương pháp
đánh giá
Cách thức
triển khai

Khởi động

HĐ: Nghe giai điệu bài hát

Giới thiệu và gợi ý

Mở video và vận động

Khởi động giọng

NLĐT: Biết vận động đơn giản theo nhịp điệu.

PC: Biết yêu thương, san sẻ, kính trọng ông bà, cha mẹ.

NLC: Chuẩn bị đồ dùng, tư liệu học tập

PP: Dalcroze, Hoạt động nhóm

KT: hỏi và reply.

PP: quan sát

CC: đặt câu hỏi

Tìm hiểu bài hát, tác giả, nơi sản xuất

Nghe giai điệu và vận động

Khởi động giọng

Khám phá: HĐ: Học hát

NLĐT: Bước đầu biết hát đúng cao độ, trường độ, hát rõ lời, hát có sắc thái, tư thế phù hợp.

NLC: Mạnh dạn nêu ý kiến trong học tập, hợp tác cùng bạn.

PP: Orff, Làm mẫu, hoạt động nhóm.

KT: Chia nhóm

PP: quan sát

CC: Thang đo

Hướng dẫn đọc lời ca theo tiết tấu

Học hát từng câu

Đàn cả bài

Hát cả bài theo giai điệu

Luyện tập: HĐ: Hát và gõ đệm

NLĐT: Bước đầu biết hát đúng cao độ, trường độ, hát rõ lời, hát có sắc thái, tư thế phù hợp, phối kết hợp gõ theo nhịp.

PP: Làm mẫu

KT: Chia nhóm

PP: Quan sát

CC: thang đo, đặt câu hỏi

Hướng dẫn hát và vỗ thanh phách theo nhịp

Vận dụng:

HĐ: Hát và gõ đệm bộ gõ cơ thể

NLĐT: Biết hát đúng cao độ, trường độ, hát rõ lời, hát có sắc thái, tư thế phù hợp, phối kết hợp gõ theo nhịp.

NLC: Hoạt động tích cực, chủ động, sáng tạo âm nhạc.

PP: Trình diễn

KT: Chia nhóm

PP: quan sát

CC: thang đo

trình diễn theo nhóm.

Kiểm tra đánh giá: Nội dung Hát

Mức độND hát vẫn chưa hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành tốt
Hát rõ lời
Hát có sắc thái
Tư thế thích hợp khi hát
Hát phối kết hợp với gõ đệm
Nêu được tên bài hát.

Nội dung bài học: Đọc nhạc

Tên bài học: BẬC THANG ĐÔ-RÊ-MI

Ngữ liệu/ nội dung bài học: đọc nhạc

Nguồn (SGK): Kết nối tri thức

Hoạt động Mục tiêu
hoạt động
PP, KTDH Phương pháp
đánh giá
Cách thức triển khai

Khởi động

HĐ: Chơi trò chơi: Cây cao – bóng thấp.

NLC: Năng lực tự chủ và tự học

Năng lực giải quyết vấn đề và sang tạo.

PP Dalcroze: KT chia nhóm.

PP quan sát

CC: thang đo
PP vấn đáp
CC: đặt câu hỏi

– GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: Cây cao – bóng thấp.

Khám phá

HĐ: Đọc tên nốt.

NLĐT: Đọc đúng tên nốt, bước đầu đọc đúng cao độ và trường độ những nốt nhạc

PP Kodaly

PP làm mẫu

KT đặt câu hỏi

PP quan sát

CC: thang đo

PP vấn đáp
CC: câu hỏi

– HS quan sát GV đàn từng nốt nhạc cho HS nghe và đọc lại.

Luyện tập

HĐ: Tập đọc nhạc theo kí hiệu bàn tay (kodaly)

NLĐT: Đọc đúng tên nốt, bước đầu đọc đúng cao độ và trường độ những nốt nhạc

PP Kodaly

PP làm mẫu

KT chia nhóm

PP quan sát

CC: thang đo

PP vấn đáp

CC: câu hỏi

GV hướng dẫn học viên nhận biết những nốt nhạc theo kí hiệu bàn tay.

Vận dụng

HĐ: Trò chơi đọc nốt nhạc to, nhỏ

NLĐT: Biết đọc nốt nhạc to, nhỏ theo trò chơi.

PP trò chơi

KT chia nhóm

PP quan sát

CC: thang đo

PP đánh giá qua sản phẩm học tập

CC: sản phẩm học tập

HS tham gia trò chơi theo nhóm.

Kiểm tra đánh giá: Nội dung Đọc nhạc

Mức độtiêu chuẩn vẫn chưa đạt Đạt
1. Đọc đúng tên 3 nốt Mi, Rê, Đô
2. Biết đọc 3 nốt Mi, Rê, Đô phối kết hợp handsigns đúng cao độ hoặc trường độ
3. Đọc đúng cao độ, trường độ 3 nốt Mi, Rê, Đô phối kết hợp với kí hiệu bàn tay.
4. Sáng tạo được những mẫu 2 âm, 3 âm với 3 nốt nhạc Mi, Rê, Đô.

Nội dung bài học: Thường thức âm nhạc

Tên bài học: Giới thiệu một số nhạc cụ gõ quốc tế

Ngữ liệu/ nội dung bài học: Thường thức âm nhạc

Nguồn (SGK): Chân trời sáng tạo, lớp 1

Hoạt động

(1)

Mục tiêu hoạt động

(2)

PP, KTDH

(3)

Phương pháp
đánh giá

Cách thức
triển khai

(4)

Khởi động

HĐ: Ôn tập bài hát Múa đàn.

HĐ: Giới thiệu nội dung dạy học.

NLĐT: Giúp HS ôn lại bài hát Múa đàn và phối kết hợp giới thiệu nhạc cụ traigle.

PP: Dalcroze: KT: chia nhóm.

PP quan sát

CC: thang đo
PP vấn đáp
CC: câu hỏi

– Giáo viên cho HS hát lại bài Múa đàn. Giáo viên phối kết hợp gõ đệm bằng traigle. học viên hát phối kết hợp bộ gõ cơ thể.

– Từ hoạt động trên, giáo viên giới thiệu nhạc cụ traigle.

Khám phá

HĐ: Giới thiệu nhạc cụ maracas và traigle

NLC: Tự chủ tự học, có ý thức học tập, nhận biết và học cách chơi nhạc cụ.

NLĐT: Cảm thụ âm nhạc: Nêu được tên và cảm nhận nhạc cụ

Maracas và traigle.

PP:Kodaly, làm mẫu

KT: đặt câu hỏi

PP quan sát

CC: thang đo

PP vấn đáp
CC: câu hỏi

– Giáo viên giới thiệu tên, hình dáng, âm sắc, cách sử dụng nhạc cụ maracas.

– Cho HS làm quen sử dụng.

Luyện tập

HĐ: Cảm nhận âm sắc của nhạc cụ.

NLC: Giao tiếp hợp tác, trình diễn theo nhóm.

NLĐT: HS phân biệt được âm sắc, nhịp điệu của từng loại nhạc cụ. Biết vận động thích hợp với nhịp điệu của từng nhạc cụ.

PP: Kodaly, làm mẫu

KT: chia nhóm

PP quan sát

CC: thang đo

PP vấn đáp

CC: câu hỏi

Trò chơi: Giáo viên

phổ biến luật chơi. học viên vận động thích hợp theo âm thanh nhạc cụ.

Vận dụng:

Tổ chức hát phối kết hợp gõ đệm

NLC: Giao tiếp hợp tác, trình diễn theo nhóm.

NLĐT: HS biết vận dụng nhạc cụ để gõ đệm bài múa đàn.

PP: trò chơi

KT: chia nhóm, công não.

PP quan sát

CC: thang đo

PP đánh giá qua sản phẩm học tập

CC: sản phẩm học tập

– GV hướng dẫn cho hs 2 mẫu tiết tấu.

– Yêu cầu nhóm 1 gõ mẫu tiết tấu 1 bằng traigle, nhóm 2 gõ mẫu tiết tấu 2 bằng maracas.

– Hai nhóm cùng hát và phối kết hợp gõ đệm với hai loại nhạc cụ theo giai điệu bài hát.

Kiểm tra đánh giá: Nội dung Thường thức âm nhạc

 1. Nhạc cụ có hình giống tam giác có tên là gì?
 2. Tam giác chuông Thanh phách
 3. Cách sử dụng nhạc cụ Tam giác chuông ra làm sao là đúng?
 4. Cầm vào thân tam giác Cầm chặt vào dây treo
 5. Vật dụng nào hoàn toàn có thể làm nhạc cụ Maracas?
 6. Chai thủy tinh Chai nhựa
 7. Trong nhạc cụ Maracas thường có gì?
 8. Nước những loại hạt: sỏi, đậu…
 9. Nhạc cụ nào phát ra âm thanh vang hơn?
 10. Tam giác chuông Maracas

BẢNG KIỂM TRA TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ

Nội dung tiêu chuẩn Mức độ
vẫn chưa hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành tốt
Hát Biết hát rõ lời, hát có sắc thái, tư thế phù hợp. Hát vẫn chưa rõ lời Hát rõ lời, vẫn chưa thể hiện được sắc thái Hát rõ lời, hát có sắc thái, tư thế phù hợp
Biết hát phối kết hợp với gõ đệm. không không chắc chắn hát phối kết hợp gõ đệm Hát phối kết hợp gõ đệm vẫn chưa nhịp nhàng Hát phối kết hợp gõ đệm nhịp nhàng
Đọc nhạc Đọc đúng tên nốt, phối kết hợp kí hiệu bàn tay Đọc vẫn chưa đúng tên nốt Đọc đúng tên nốt vẫn chưa phối kết hợp kí hiệu bàn tay Đọc đúng tên nốt, phối kết hợp với kí hiệu bàn tay
Đọc đúng cao độ, trường độ những nốt nhạc Đọc vẫn chưa đúng cao độ, trường độ Đọc đúng cao độ nhưng vẫn chưa đúng trường độ hoặc ngược lại. Đọc đúng cao độ, trường độ những nốt nhạc
Thường thức âm nhạc Nhận biết, gọi tên được nhạc cụ vẫn chưa gọi tên được nhạc cụ Gọi được tên nhạc cụ Nhận biết và gọi tên được nhạc cụ
Biết chơi nhạc cụ đúng tư thế và đúng cách Chơi nhạc cụ vẫn chưa đúng tư thế và đúng cách Chợi nhạc cụ đúng tư thê, vẫn chưa đúng cách hoặc ngược lại. Chơi nhạc cụ đúng tư thế và đúng cách

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *