Tối ngày 31/03/2021, Bộ GDvàamp;ĐT đã chính thức ra mắt đề thi xem thêm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cho toàn bộ những môn, bám sát chương trình học lớp 12.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Sinh học

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Sinh học nằm trong tổ hợp Khoa học tự nhiên, gồm 40 câu thi theo như hình thức trắc nghiệm, với thời gian làm bài là 50 phút. Với những câu hỏi này sẽ bám sát vào kỹ năng và kiến thức của chương trình học môn Sinh học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tinh giảm.

Ngoài ra, những bạn cũng hoàn toàn có thể xem thêm trọn Bộ đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021, với 9 môn để rèn luyện khả năng giải đề nhanh, chính xác nhất. Mời quý thầy cô và những bạn cùng xem thêm đề thi minh họa và gợi ý đáp án môn Sinh học trong bài viết dưới đây.

Đáp án đề minh họa 2021 môn Sinh học

81.A 82. D 83. D 84. C 85. A 86. B 87. B 88. A 89. D 90. D
91.D 92. C 93. A 94. A 95. A 96.A 97.A 98.D 99.C 100.D
101.C 102.C 103.D 104.A 105.A 106.A 107.A 108. D 109.D 110.C
111. D 112.A 113.A 114.A 115.B 116.B 117. B 118.C 119. 120. A

Đề minh họa 2021 môn Sinh học của Bộ GDvàamp;ĐT

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
ĐỀ THI xem thêm

(Đề có 4 trang)

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: SINH HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kê thời gian phát đề

Câu 81: Trong cơ thể thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào tiếp trong tương lai là thành phần của prôtêin?

A. Nito.
B. Kēm.
C. Đồng.
D. Kali.

Câu 82: Động vật nào tiếp trong tương lai hô hấp bằng hệ thống ống khí?

A. Tho.
B. Thằn lằn.
C. Ếch đồng.
D. Châu chấu.

Câu 83: Trong tế bào, nuclêôtit loại timin là đơn phần kết cấu nên phân tử nào tiếp trong tương lai?

A. rARN.
B. Prôtêin.
C. mARN.
D. ADN.

Câu 84: Theo giả thuyết siêu trội, phép lai nào tiếp trong tương lai cho đời con có ưu thế lai cao nhất?

A. AABB x AABB
B. AAbb x aabb
C. aabb x AABB
D. aaBB x AABB

Câu 85: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lạc ở vi khuẩn E. coli, prôtêin nào tiếp trong tương lai được tổng hợp trong cả khi môi trường không tồn tại lactôzơ?

A. Prôtêin ức chế.
B. Prôtêin Lac A
C. Prôtêin Lac Y
D. Prôtêin Lac Z

Câu 86: Dạng đột biến NST nào tiếp trong tương lai làm thay đổi cấu trúc NST?

A. Lệch bội.
B. Chuyển đoạn.
C. Đa bội.
D. Dị đa bội.

Câu 87: Nhân tố sinh thái nào tiếp trong tương lai là nhân tố vô sinh?

A. Chim sâu.
B. Ánh sáng.
C. Sâu ăn lá lúa.
D. Cây lúa.

Câu 88: Cơ thể có kiểu gen nào tiếp trong tương lai được gọi là thể đồng hợp 2 cặp gen?

A. AAbb
B. AaBb
C. AABb
D. AaBB

Câu 89: Trong quần xã sinh vật, quan hệ sinh thái nào tiếp trong tương lai thuộc quan hệ hỗ trợ giữa những loài?

A. Kí sinh.
B. Ức chế – cảm nhiễm.
C. Cạnh tranh.
D. Cộng sinh.

Câu 90: Ở ruồi giấm, xét 1 gen nằm ở vùng không tương đương trên NST giới tính X có 2 alen là A và a. Theo lí thuyết, cách viết kiểu gen nào tiếp trong tương lai sai?

A. XAXa
B. XAY
C. XaXa
D. XAYA

Câu 91: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào tiếp trong tương lai định hướng quy trình tiến hóa?

A. Giao phối không ngẫu nhiên.
B. Đột biến.
C. những yếu tố ngẫu nhiên.
D. Chọn lọc tự nhiên.

Câu 92: Một quần thể thực vật, xét 1 gen có 2 alen là A và

A. Nếu tần số alen A là 0,4 thì tần số alen a của quần thể này là A. 0,5.
B. 0,3.
C. 0,6.
D. 0,4.

Câu 93: Nuôi cấy những hạt phấn có kiểu gen Ab trong ống nghiệm tạo ra những mô đơn bội, sau đó gây lưỡng bội hóa hoàn toàn có thể tạo được những cây có kiểu gen

A. AAbb
B. AABB
C. aabb
D. aaBB

Câu 94: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào tiếp trong tương lai không làm thay đổi tần số alen của quần thể?

A. Giao phối không ngẫu nhiên.
B. Đột biến.
C. Chọn lọc tự nhiên.
D. những yếu tố ngẫu nhiên.

Câu 95: Vào mùa sinh sản, những cá thể cái trong quần thể có tranh giành nhau nơi thuận lợi để làm tổ. Đây là ví dụ về mối quan hệ

A. cạnh tranh cùng loài.
B. hỗ trợ cùng loài.
C. hội sinh.
D. hợp tác.

Câu 96: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua những đại địa chất, loài người xuất hiện ở đại

A. Tân sinh.
B. Nguyên sinh.
C. Trung sinh.
D. Cổ sinh.

Câu 97: Một loài thực vật, xét 2 cặp NST kí hiệu là A, a và B, b.Cơ thể nào tiếp trong tương lai là thể một?

A. AaB
B. AaBb
C. AaBbb
D. AaBB

Câu 98: Đặc trưng nào tiếp trong tương lai là một trong những đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật?

A. Thành phần loài.
B. Loài ưu thế.
C. Loài đặc trưng.
D. Cấu trúc tuổi.

Câu 99: hoàn toàn có thể sử dụng nguyên liệu nào tiếp trong tương lai để chiết rút diệp lục?

A. Củ nghệ.
B. Quả gấc chín.
C. Lá xanh tươi.
D. Củ cà rốt.

Câu 100: Một gen tác động đến sự thể hiện của 2 hay nhiều tính trạng không giống nhau được gọi là

A. phân li độc lập.
B. links gen.
C. links giới tính.
D. gen đa hiệu.

Câu 101: Một loài thực vật có bộ NST 2n = 24. Theo lí thuyết, số nhóm gen links của loài này là

A. 24.
B. 8.
C. 12.
D. 6.

Câu 102: Theo lí thuyết, quy trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen nào tiếp trong tương lai tạo ra 1 loại giao tử?

A. AaBB.
B. aaBb.
C. aaBB.
D. AABb.

Câu 103: Cho chuỗi đồ ăn: Cây lúa + Sâu ăn lá lúa + Ếch đồng + Rắn hổ mang + Diều hâu. Trong chuỗi đồ ăn này, sinh vật nào thuộc nhóm sinh vật tiêu thụ bậc 3?

A. Diều hâu.
B. Ếch đồng.
C. Sâu ăn lá lúa.
D. Rắn hổ mang.

Câu 104: Trong hệ mạch của thú, tốc độ máu lớn nhất ở

A. động mạch chủ.
B. mao mạch.
C. tiêu động mạch.
D. tiêu tĩnh mạch.

Câu 105: Hợp tử được hình thành trong trường hợp nào tiếp trong tương lai hoàn toàn có thể phát triển thành thể ba?

A. Giao tử n phối hợp với giao tử n+1.
B. Giao tử n phối hợp với giao tử n – 1.
C. Giao tử 2n phối hợp với giao tử 2n.
D. Giao tử n phối hợp với giao tử 2n.

Câu 106: Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, những alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai nào tiếp trong tương lai cho đời con có nhiều loại kiểu hình nhất?

A. AaBb x AaBb
B. AaBb AABb
C. AaBb x AaBB
D. AaBb x AAbb

Câu 107: Trong những phương thức hình thành loài mới, hình thành loài khác khu vực địa lí

A. thường ra mắt chậm rãi qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp.
B. không chịu tác động của chọn lọc tự nhiên.
C. chỉ gặp ở những loài động vật ít di chuyển.
D. không liên quan đến quy trình hình thành quần thể thích nghi.

Câu 108: Có bao nhiêu biện pháp tiếp trong tương lai giúp bảo vệ môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên?

I. Hạn chế sử dụng và xả thải túi nilon ra môi trường.

II. Tăng cường sử dụng những nguồn tài nguyên không tái sinh.

III. xây dựng những khu bảo tồn thiên nhiên.

IV. Chống xói mòn và chống xâm nhập mặn cho đất.

A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.

Câu 109: Phép lai P: , thu được F1 . Cho biết quy trình giảm phân đã xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, F1 có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?

A. 8.
B. 2.
C. 6.
D. 4.

Câu 110: Một loài thực vật, alen A bị đột trở thành alen a, alen b bị đột trở thành alen B; Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, những alen trội là trội hoàn toàn. Hai cơ thể có kiểu gen nào tiếp trong tương lai đều được gọi là thể đột biến?

A. Aabb, AaBb
B. AAbb, Aabb
C. AABB, aabb
D. aaBB, AAbb

Câu 111: Một quần thể ngẫu phối có thành phần kiểu gen ở thế hệ P là 0,64 AA : 0,27 Aa : 0,09 aa. Cho biết cặp gen này quy định 1 tính trạng và alen A trội hoàn toàn so với alen

A. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu tiếp trong tương lai đúng về quần thể này?

I. Nếu không tồn tại tác động của những nhân tố tiến hóa thì tần số những kiểu gen không thay đổi qua toàn bộ những thế hệ.

II. Nếu có tác động của chọn lọc tự nhiên thì tần số kiểu hình trội hoàn toàn có thể bị thay đổi.

III. Nếu có tác động của đột biến thì tần số alen A hoàn toàn có thể bị thay đổi.

IV. Nếu có tác động của những yếu tố ngẫu nhiên thì alen a hoàn toàn có thể bị loại bỏ bỏ hoàn toàn khỏi quần thể.

A. 2.
B. 1.
C. 4.
D. 3.

Câu 112: Một lưới đồ ăn gồm những loài sinh vật được mô tả ở hình dưới.

Câu 112

Cho biết loài A và loài B là sinh vật sản xuất, những loài còn sót lại là sinh vật tiêu thụ. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu tiếp trong tương lai đúng về lưới đồ ăn này?

I. những loài C, G, F, D thuộc cùng một bậc dinh dưỡng.

II. Nếu loài E bị loại bỏ bỏ hoàn toàn khỏi quần xã thì số lượng cá thể của loài F chắc chắn tạo thêm.

III. Lưới đồ ăn này có 7 chuỗi đồ ăn.

IV. Số chuỗi đồ ăn mà loài M tham gia bằng số chuỗi đồ ăn mà loài B tham gia.

A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.

Câu 113: Gen D ở sinh vật nhân sơ có trình tự nuclêôtit như sau

– Mạch không làm khuôn

– Mạch làm khuôn

Số thứ tự nuclêôtit trên mạch làm khuôn

Câu 113

Biết rằng axit amin valin chỉ được mã hóa bởi những côđon: 5’GUU3, 5’GUX3, 5’GUA3, 5’GUG3; axit amin histiđin chỉ được mã hóa bởi những côđon: 5’XAU3, 5’XAX3”; chuỗi pôlipeptit do gen D quy định tổng hợp có 300 axit amin. Có bao nhiêu dạng đột biến điểm tiếp trong tương lai tạo ra alen mới quy định tổng hợp chuỗi pôlipeptit giống với chuỗi pôlipeptit do gen D quy định tổng hợp?

I. Đột biến thay thế cặp G – X ở vị trí 181 bằng cặp A – T.

II. Đột biến thay thế cặp nuclêôtit ở vị trí 150.

III. Đột biến thay thế cặp G – X ở vị trí 151 bằng cặp X – G.

IV. Đột biến thay thế cặp nuclêôtit ở vị trí 898.

A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.

Câu 114: Một loài động vật, tính trạng màu mắt được quy định bởi 1 gen nằm trên NST thường có 4 alen, những alen trội là trội hoàn toàn. Tiến hành những phép lại sau

Câu 114

Cho cá thể mắt nâu ở thế hệ P của phép lại 1 giao phối với cùng một trong 2 cá thể mắt vàng ở thế hệ P của phép lai 2, thu được đời con. Theo lí thuyết, đời con hoàn toàn có thể có tỉ lệ

A. 50% cá thể mắt nâu: 25% cá thể mắt vàng:25% cá thể mắt trắng.
B. 25% cá thể mắt đỏ: 25% cá thể mắt vàng: 25% cá thể mắt nâu: 25% cá thể mắt trắng.
C. 100% cá thể mắt nâu.
D. 75% cá thể mắt nâu: 25% cá thể mắt vàng.

Câu 115: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, khi nói về quy trình hình thành loài mới, có bao nhiêu phát biểu tiếp trong tương lai đúng?

I. Hình thành loài mới hoàn toàn có thể xảy ra trong cùng khu vực địa lí hoặc khác khu vực địa lí.

II. Đột biến đảo đoạn hoàn toàn có thể góp phần tạo ra loài mới.

III. Lai xa và đa bội hóa hoàn toàn có thể tạo ra loài mới có bộ NST song nhị bội.

IV. quy trình hình thành loài mới hoàn toàn có thể chịu sự tác động của những yếu tố ngẫu nhiên.

A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.

Câu 116: Một loài thực vật, xét 3 cặp gen A, a; B, b và D, d nằm trên 2 cặp NST, mỗi gen quy định 1 tính trạng, những alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: 2 cây đều dị hợp 3 cặp gen giao phấn với nhau, thu được F1 có 12 loại kiểu gen. Theo lí thuyết, cây có 1 alen trội ở F1 chiếm tỉ lệ

A. 50,00%.
B. 12,50%.
C. 31,25%.
D. 18,75%.

Câu 117: Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa vàng; alen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định quả dài; 2 gen này trên 2 cặp NST. trong một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có 27% cây hoa vàng, quả tròn; 9% cây hoa vàng, quả dài; còn sót lại là những cây hoa đỏ, quả tròn và những cây hoa đỏ, quả dài. Theo lí thuyết, trong số cây hoa đỏ, quả tròn của quần thể này, tỉ lệ cây đồng hợp 1 cặp gen là

A. 1/12.
B. 5/12
C. 2/3.
D. 1 phần hai.

Câu 118: Cho sơ đồ phả hệ sau

Câu 118

Cho biết bệnh M do 1 trong 2 alen của 1 gen nằm trên NST thường quy định; bệnh N do 1 trong 2 alen của 1 gen nằm ở vùng không tương đương trên NST giới tính X quy định; Người 11 có bố và mẹ không bị bệnh M nhưng có em gái bị bệnh M. Theo lí thuyết, xác suất sinh con trai đầu lòng không bị bệnh M và bị bệnh N của cặp 10 -11 là

A. 1/36. B. 7/144. C. 1/18. D. 1/144.

Câu 119: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; 2 cặp gen này nằm trên NST thường; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng, cặp gen này nằm ở vùng không tương đương trên NST giới tính X. Phép lai Ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ x Ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ, thu được F1 có 17,5% ruồi thân xám, cánh dài, mắt trắng. Theo lí thuyết, trong tổng số ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ ở F1, số ruồi không thuần chủng chiếm tỉ lệ

A. 6/7.
B. 4/21.
C. 3/10.
D. 7/20.

Câu 120: Một loài thực vật, màu hoa do 2 cặp gen A, a và B, b phân li độc lập cùng quy định; chiều cao cây do 1 gen có 2 alen là D và d quy định. Phép lại P: Cây hoa đỏ, thân cao x Cây hoa đỏ, thân cao, thu được F1 có tỉ lệ 6 cây hoa đỏ, thân cao : 5 cây hoa hồng, thân cao :1 cây hoa hồng, thân thấp : 1 cây hoa trắng, thân cao: 3 cây hoa đỏ, thân thấp. Theo lí thuyết, số loại kiểu gen ở F1 hoàn toàn có thể là trường hợp nào tiếp trong tương lai?

A. 12.
B. 6.
C. 30.
D. 24.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *