Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2020 – 2021 gồm có toàn bộ kiến thức và kỹ năng lý thuyết và những dạng bài tập trọng tâm Toán 10.

Đây là tài liệu hữu ích giúp những em học viên lớp 10 chuẩn bị thật tốt kiến thức và kỹ năng cho bài thi cuối học kì 2 tới đây. Đồng thời, cũng là tài liệu cho những thầy cô khi hướng dẫn ôn tập môn Toán cuối học kì 2 cho những em học viên. Vậy tiếp về sau là nội dung chi tiết, mời những bạn cùng theo dõi tại đây.

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 10

A. những VẤN ĐỀ TRONG HỌC KÌ II

I. Đại số:

 1. Xét dấu nhị thức, tam thức bậc hai; Giải phương trình, bất phương trình qui về hàng đầu, bậc hai; phương trình có chứa căn, trị tuyệt đối, tìm điều kiện phương trình, bất phương trình có nghiệm, vô nghiệm, có nghiệm thỏa mãn điều kiện.
 2. Giải hệ bất phương trình bậc hai.
 3. Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình hàng đầu hai ẩn; ứng dụng vào bài toán tối ưu.
 4. Tính tần số; tần suất những đặc trưng mẫu; vẽ biểu đồ biễu diễn tần số, tần suất (chủ yếu hình cột và đường gấp khúc).
 5. Tính số trung bình, số trung vị, mốt, phương sai và độ lệch chuẩn của số liệu thống kê.
 6. Tính giá trị lượng giác một cung, một biểu thức lượng giác.
 7. Vận dụng những công thức lượng giác vào bài toán rút gọn hay minh chứng những đẳng thức lượng giác.

II. Hình học:

 1. Viết phương trình đường thẳng (thông số, tổng quát, chính tắc)
 2. Xét vị trí tương đối điểm và đường thẳng; đường thẳng và đường thẳng
 3. Tính góc giữa hai đường thẳng; khoảng cách từ điểm đến đường thẳng.
 4. Viết phương trình đường phân giác (trong và ngoài).
 5. Viết phương trình đường tròn; Xác định những yếu tố hình học của đường tròn. Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn; biết tiếp tuyến đi qua một điểm (trên hay ngoài đường tròn), song song, vuông góc một đường thẳng.
 6. Viết phương trình chính tắc của hypebol; xác định những yếu tố của hypebol.
 7. Viết phương trình chính tắc của parabol; xác định những yếu tố của parabol.
 8. Ba đường cô níc: khái niệm đường chuẩn, tính chất chung của ba đường cô níc.

B. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

I. Phần Đại số

1. Bất phương trình và hệ bất phương trình

Các phép biến đổi bất phương trình:

a) Phép cộng: Nếu f(x) xác định trên D thì P(x) < Q(x) ↔ P(x) + f(x) < Q(x) + f(x)

b) Phép nhân:

 • Nếu f(x) > 0, ∀ x ∈ D thì P(x) < Q(x) ↔ P(x).f(x) < Q(x).f(x)
 • Nếu f(x) < 0, ∀ x ∈ D thì P(x) < Q(x) ↔ P(x).f(x) > Q(x).f(x)

c) Phép bình phương: Nếu P(x) ≥ 0 và Q(x) ≥ 0, ∀ x ∈ D thì P(x) < Q(x) ↔ P2(x) < Q2(x)

2. Dấu của nhị thức hàng đầu

Dấu nhị thức bậc nhất f(x) = ax + b

x

–∞ -b/a +

f(x)

(Trái dấu với hệ số a) 0 (Cùng dấu với hệ số a)

3. Phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu hai ẩn

a. Biểu diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình ax + by ≤ c (1) (a2 + b2 ≠ 0)

Bước 1: Trong mp Oxy, vẽ đường thẳng (Δ): ax + by = c

Bước 2: Lấy Mo(xo; yo) ∉ (Δ) (thường lấy Mo ≡ 0)

Bước 3: Tính axo + byo và so sánh axo + byo và c.

Bước 4: Kết luận

Nếu axo + byo < c thì nửa mp bờ (Δ) chứa Mo là miền nghiệm của ax + by

Nếu axo + byo > c thì nửa mp bờ (Δ) không chứa Mo là miền nghiệm của ax + by

b. Bỏ bờ miền nghiệm của bpt (1) ta được miền nghiệm của bpt ax + by < c. Miền nghiệm của các bpt ax + by ≥ 0 và ax + by > c được xác định tương tự.

c. Biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn:

 • Với mỗi bất phương trình trong hệ, ta xác định miền nghiệm của nó và gạch bỏ miền còn lại.
 • Sau khi làm như trên lần lượt đối với tất cả các bpt trong hệ trên cùng một mp tọa độ, miền còn lại không bị gạch chính là miền nghiệm của hệ bpt đã cho.

4. Dấu của tam thức bậc hai

a. Định lí về dấu của tam thức bậc hai:

Định lí: f(x) = ax2 + bx + c, a ≠ 0

Nếu có một số α sao cho a.f(α) < 0 thì:

 • f(x) = 0 có hai nghiệm phân biệt x1 và x2
 • Số α nằm giữa 2 nghiệm x1 < α < x2

Hệ quả 1:

Cho tam thức bậc hai f(x) = ax2 + bx + c, a ≠ 0, Δ = b2 – 4ac

 • Nếu Δ < 0 thì f(x) cùng dấu với hệ số a (a..f(x) > 0), ∀ x ∈ R
 • Nếu Δ = 0 thì f(x) cùng dấu với hệ số a (a..f(x) > 0), ∀ x ≠ -b/2a
 • Nếu Δ > 0 thì f(x) cùng dấu với hệ số a khi x < x1 hoặc x > x2; f(x) trái dấu với hệ số a khi x1 < x < x2. (Với x1, x2 là hai nghiệm của f(x) và x1 < x2)

Bảng xét dấu: f(x) = ax2 + bx + c, a ≠ 0, Δ = b2 – 4ac > 0

x

–∞ x1 x2 +∞

f(x)

(Cùng dấu với hệ số a) 0 (Trái dấu với hệ số a) 0 (Cùng dấu với hệ số a)

5. Bất phương trình bậc hai

a. Định nghĩa:

Bất phương trình bậc 2 là bpt có dạng f(x) > 0 (Hoặc f(x) 0, f(x) < 0, f(x) 0), Trong số đó f(x) là một tam thức bậc hai. ( f(x) = ax2 + bx + c, a0 )

b. Cách giải:

Để giải bất pt bậc hai, ta áp dụng định lí vầ dấu tam thức bậc hai

 • Bước 1: Đặt vế trái bằng f(x), rồi xét dấu f(x)
 • Bước 2: Dựa vào bảng xét dấu và chiều của bpt để Tóm lại nghiệm của bpt

6. Thống kê

kiến thức và kỹ năng cần nhớ

i) Bảng phân bố tần suất

ii) Biểu đồ

iii) Số trung bình cộng, só trung vị, mốt

iv) Phương sai độ lệch chuẩn

7. Lượng giác

– Đã tài năng liệu kèm theo

II. Phần Hình học

1. những vấn đề về hệ thức lượng trong tam giác

a. những hệ thức lượng trong tam giác:

Cho tam giác ABC có BC = a, AC = b, AB = c, trung tuyến AM = ma, BM = m b , CM = mc

Định lý cosin:

a2 = b2 + c2 – 2bc.cosA;

b2 = a2 + c2 – 2ac.cosB;

c2 = a2 + b2 – 2ab.cosC

2. Định lí sin

Định lí: Trong tam giác ABC bất kỳ, tỉ số giữa một cạnh và sin của góc đối diện với cạnh đó bằng đường kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác, tức là

frac{a}{sin A}= frac{b}{sin B} = frac{c}{sin C} = 2R

với R là nửa đường kính đường tròn ngoại tiếp tam giác

Công thức tính diện tích tam giác

Ta kí hiệu ha, hb và hc là những đường cao của tam giác ABC lần lượt vẽ từ những đình A, B, C và S là diện tích tam giác đó.

Diện tích S của tam giác ABC được tính theo một trong những công thức sau

S = frac{1}{2} ab sin C= frac{1}{2} bc sin A = frac{1}{2}ca sin B (1)

S = frac{abc}{4R} (2)

S = pr (3)

S = sqrt{p(p - a)(p - b)(p - c)} (công thức Hê – rông) (4)

Giải tam giác và ứng dụng vào việc đo đạc

Giải tam giác : Giải tam giác là tìm một số yếu tố của tam giác khi đã biết những yếu tố khác của tam giác đó.

Muốn giải tam giác ta cần tìm mối liên hệ giữa những yếu tố đã cho với những yếu tố vẫn chưa chắc chắn của tam giác trải qua những hệ thức đã được nêu trong định lí cosin, định lí sin và những công thức tính diện tích tam giác.

những bài toán về giải tam giác: Có 3 bài toán cơ bản về gỉải tam giác:

a) Giải tam giác khi biết một cạnh và hai góc.

Đối với bài toán này ta sử dụng định lí sin để tính cạnh còn sót lại

b) Giải tam giác khi biết hai cạnh và góc xen giữa

Đối với bài toán này ta sử dụng định lí cosin để tính cạnh thứ ba

c) Giải tam giác khi biết ba cạnh

Đối với bài toán này ta sử dụng định lí cosin để tính góc

cos A = frac{b^{2}+c^{2}-a^{2}}{2bc}

cos B = frac{a^{2}+c^{2}-b^{2}}{2ac}

cos C = frac{a^{2}+b^{2}-c^{2}}{2ab}

…………..

Mời những bạn tải file đầy đủ về xem thêm.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *