Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2020 – 2021 mang tới những dạng bài tập sát với nội dung SGK tiếng Anh lớp 3 chương trình mới của Bộ GDvàamp;ĐT giúp những em học viên lớp 3 tìm hiểu thêm, chuẩn bị cho bài thi học kì 2 lớp 3 đạt kết quả cao.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô khi hướng dẫn ôn tập cho những em học viên của tôi. Bên cạnh đó, rất có thể tìm hiểu thêm thêm đề cương môn Toán, Tiếng Việt. Vậy mời thầy cô và những em học viên cùng tìm hiểu thêm nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Đề cương ôn thi kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2020 – 2021

I. Odd one out.

1. cat

2. fine

3. Where

4. under

5. in

6. garden

7. dog

rabbit

five

What

next

on

fish tank

mouse

parrot

nine

Do

near

of

flower

goldfish

pet

twelve

How

behind

front

pot table

cat

II. Circle a, b or c.

1. I have five……………

a. rabbit
b. goldfish
c. dog

2. Do you have ………parrots?

a. any
b. some
c. a

3. The cats are next to the flower……..

a. cage
b. tank
c. pot

4. ……..are the parrots? – They’re in the cage.

a. How many
b. What
c. Where

5. The dog is in……of the fish tank.

a. next
b. on
c. front

III. Read and write.

A. My name is Phong. Today I am in the park with my friends. We are doing sports and playing games. Some of the boys and I are playing football. Some of the girls are skipping. My friend Mai is cycling. Nam and Quan are flying kites. We are happy in the park.

1. The children are in the…………………

2. Some of the boys are…………………

3. Some of the girls are…………………

4. Mai is…………………

5. Nam and Quan are…………………

B. Hello! My name is Nam. I am nine years old. My family is in Hue. It is in central Viet Nam. Hue is near Da Nang but far from Nha Trang. There are a lot of mountains and trees in my place.

1. Nam’s family is …………………………….

2. He is ………………………….years old.

3. Hue is …………………… Viet Nam..

4. Hue is ………………………. Nha Trang?

5. There are a lot of …………………and …………………in Nam’s place.

IV. Fill in the blanks.

1. I have a lot of……….. (pets / toy)

2. She has one………..(dogs / cat) and three……… (goldfish / parrot)

3. The parrots are in the……… (cage / fish tank)

4. Where are your……… ? (rabbit / cats)

5. They’re……… the table (next / under)

6. My pets are ………the garden (in / on)

7. Do you have ………goldfish? (any / an)

8. The rabbit is next to the flower……… . (cage / pot)

9. I have two trucks, one doll and a……… (planes / kite)

10. Peter and Tom……… ships. (like / likes)

V. Find a mistake and correct it.

1. Do you have some cats?

………………………………………………………

2. I has a lot of pets.

………………………………………………………

3. The dogs is in front of the house.

………………………………………………………

4. Where are the rabbit?

………………………………………………………

5. He’s is in the garden.

………………………………………………………

6. The rabbits are next in the flower pot.

………………………………………………………

7. The goldfishes are in the fish tank.

………………………………………………………

8. What toy do you like?

………………………………………………………

9. Linda like dolls and kites.

………………………………………………………

10. Peter and Tony like truck and ships.

………………………………………………………

VI – Reorder the words to make sentences.

1. lot / I / have / pets / a / of /.

………………………………………………………

2. are / cage / The / in / parrots / the / .

………………………………………………………

3. goldfish / Where / are / the / ?

………………………………………………………

4. fish tank / cats / are / The / behind / the /.

………………………………………………………

5. Do / have / trucks / you / any / ?

………………………………………………………

6. like / you / do / toys / What /?

………………………………………………………

7. likes / dogs / He / and / parrots /.

………………………………………………………

8. many / How / have / you / do / goldfish / ?

………………………………………………………

9. He / five / plane / has / and /a / ships /.

………………………………………………………

10. in / listening / Hoa / is / music / the / to / room /.

………………………………………………………

11. mother / My / dinner / cooking / is /.

………………………………………………………

12. a / picture / is / drawing / He /.

………………………………………………………

13. skipping / The / yard / the / are / girls / in /.

………………………………………………………

VII – Read and do the task.

This is Jane. She is ten years old. She has a cat, two dogs, two parrots and three rabbits. They are all in the garden. She also likes toys. She has five dolls and two ships. Her friend Jack has three trucks and four planes. Jane is cleaning the floor in the living room. Jack is playing with his toys in the playroom. She likes singing and drawing. He likes playing the piano. They cycle and fly their kites after school. The weather is sunny today. Jane lives in Ha Noi. Jack lives in Ho Chi Minh City

  True False
1. Jane has eight pets.    
2. She doesn’t like toys.    
3. Jack is Jane’s brother.    
4. He like planes and trucks.    
5. She is cleaning the floor.    
6. He is watching TV.    
7. She likes singing.    
8. It’s rainy today.    
9. Jane lives far from Jack.    
10. They skate after school.    

…..

>> Tải file để tìm hiểu thêm trọn bộ Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2020 – 2021

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *