Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 năm học 2020 – 2021 gồm 3 đề kiểm tra có đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề kiểm tra cuối kì 2 môn Toán.

Qua đó giúp những em học viên lớp 10 có thêm nhiều tư liệu xem thêm, ôn luyện giải đề, rồi so sánh đáp án cực kì thuận tiện. Từ đó những em sẽ làm quen với cấu trúc đề thi. Đề thi gồm có những bài toán thường gặp với mức độ từ cơ bản tới nâng cao trong đề thi học kì 2 lớp 10. Bên cạnh đề thi môn Toán, những em rất có thể xem thêm thêm bộ đề thi môn Ngữ văn lớp 10.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2020 – 2021

  • Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10
  • Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Toán 

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT………

—————-

 

KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020 – 2021

MÔN: TOÁN 10

Thời gian làm bài:90 phút;

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

A. MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II TOÁN 10 ( 2020 – 2021)

Chủ đề/chuẩn KTKN Cấp độ tư duy
Nhận biết Thông hiểu VD thấp VD cao Cộng

1. Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu

Biết tìm được tập nghiệm của bpt hoặc hệ bpt hàng đầu

Câu 1

 

 

 

1

2. Nhị thức- bpt và hệ bpt hàng đầu 2 ẩn

Biết xét dấu nhị thức , hiểu được điểm thuộc miền nghiệm của hệ bpt hàng đầu 2 ẩn

Câu 2

Câu 3

 

 

2

3. Tam thức bạc hai, bpt bậc hai

Biết được định lí dấu tam thức bậc hai,hiểu và tìm được tập nghiệm của bpt bậc hai một ẩn, vận dụng định lí dấu tam thức để tìm giá trị thông số thỏa điều kiện cho trước

Câu 4

Câu 5

Bài 1

 

Câu 6

 

3

4. Thống kê

Biết được số trung bình cộng, phương sai, độ lệch chuẩn của mẫu số liệu

Câu 7

 

 

 

1

5. Góc và cung lượng giác

Biết được dấu của những giá trị lượng giác

Câu 8

 

 

 

1

6. Giá trị lượng giác của cung (góc) và cung (góc) liên quan đặc biệt

Biết công thức lượng giác cơ bản, giá trị lượng giác của những cung(góc)liên quan đặc biệt và vận dụng được để tính giá trị biểu thức lượng giác

Câu 9

Câu 10

 

Câu 11

Bài 2b

Bài 2a

3

7. Công thức lượng giác

Biết và hiểu được những công thức lượng giác

Câu 12

Câu 13

 

 

2

8. Phương trình đường thẳng

Biết những khái niệm vectơ pháp tuyến, vectơ chỉ phương và viết được phương trình đường thẳng khi biết một số yếu tố

Câu 14

Câu 15

Bài 3

Câu 16

3

9. Phương trình đường tròn

Biết khái niệm phương trình đường tròn, phương trình tiếp tuyến của đường tròn và tìm được tâm, nửa đường kính của đường tròn cho trước

Câu 17

Câu 18

Câu 19

Bài 4

3

10. Phương trình Elip

Biết phương trình chính tắc và hình dạng của Elip

Câu 20

 

 

 

1

Tổng

10

6

2 + Bài 1,2b,3

2 + Bài 4

20

B. BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT NỘI DUNG CÂU HỎI

Chủ đề Câu Mô tả

1. Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu

1

Nhận biết : tập nghiệm của bất phương trình hàng đầu

2. Nhị thức- bpt và hệ bpt hàng đầu 2 ẩn

2

Nhận biết :dấu của nhị thức

3

Thông hiểu: điểm thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình hàng đầu 2 ẩn

3. Tam thức bậc hai, bpt bậc hai

4

Nhận biết: định lí dấu tam thức bậc hai

5

Thông hiểu : tìm tập nghiệm của bất phương trình bậc hai

6

Vận dụng cao: tìm điều kiện của thông số để bpt bậc hai nghiệm đúng với mọi

Bài 1

Vận dụng:tìm tập nghiệm của bpt dạng tích, thương của nhị thức và tam thức

4. Thống kê

7

Nhận biết: số trung bình cộng của mẫu số liệu

5. Góc và cung lượng giác

8

Nhận biết: dấu của những giá trị lượng giác

6. Giá trị lượng giác của cung (góc) và cung (góc) liên quan đặc biệt

9

Nhận biết:công thức lượng giác cơ bản

10

Thông hiểu: công thức cung(góc) liên quan đặc biệt

11

 

Vận dụng: tính giá trị biểu thức lượng giác khi cho trước một giá trị lượng giác

Bài 2a

Vận dụng cao: chứng tỏ đẳng thức lượng giác

Bài 2b

Vận dụng: tính 2 giá trị lượng giác khi biết trước 1 giá trị lượng giác

7. Công thức lượng giác

12

Nhận biết : công thức cộng

13

Thông hiểu: công thức nhân đôi, công thức hạ bậc

8. Phương trình đường thẳng

14

Nhận biết: VTCP của đường thẳng

15

Thông hiểu: viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm

16

Vận dụng cao: viết phương trình đường thẳng thỏa điều kiện cho trước

Bài 3

Vận dụng:viết phương trình đường trung tuyến của tam giác

9. Phương trình đường tròn

17

Nhận biết: tâm và nửa đường kính của đường tròn

18

Thông hiểu: tìm nửa đường kính đường tròn tiếp xúc với đường thẳng cho trước

19

Vận dụng: tìm phương trình tiếp tuyến của đường tròn thỏa điều kiện cho trước

Bài 4

Vận dụng cao: viết phương trình đường tròn thỏa điều kiện cho trước

10. Phương trình Elip

20

Nhận biết: tiêu điểm của Elip

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Toán 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 5,0 điểm)

Câu 1: Tập nghiệm của bất phương trình frac{2 x-3}{3}>frac{x-1}{2}

begin{array}{llll}underline{mathbf{A}} .(3 ;+infty) & text { B. }(-3 ;+infty) & text { C. }(2 ;+infty) & text { D. }(-2 ;+infty)end{array}

Câu 2: Biểu thức f(x)=3 x+5 nhân giá trị dương khi và chỉ khi:

A. x>-frac{5}{3}.

B. x geq-frac{5}{3}.

C. x<-frac{5}{3}

D. x>frac{5}{3}.

Câu 3: Cho hệ bất phương trình left{begin{array}{l}x+2 y-3<0 \ 2 x+y-2>0end{array}right.. Điểm nào tiếp về sau thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho?

A. P(3 ;-1).

B. N(2 ; 2).

C. M(2 ; 3).

D. Q(-1 ;-5)

Câu 4: Cho biểu thức f(x)=a x^{2}+b x+c(a neq 0)Delta=b^{2}-4 a c. Chọn khẳng định đúng?

A. Khi Delta<0 thì f(x) cùng dấu với hệ số a với mọi x in mathbb{R}.

B. Khi Delta=0 thì f(x) trái dấu với hệ số a với mọi x neq-frac{b}{2 a}

C. Khi Delta<0 thì f(x) cùng dấu với hệ số a với mọi x neq-frac{b}{2 a}.

D. Khi Delta>0 thì f(x) luôn trái dấu hệ số a với mọi x in mathbb{R}.

Câu 5: Tìm tập nghiệm của bất phương trình -x^{2}+2016 x+2017>0.

underline{text { A. }}(-1 ; 2017).

B. (-infty ;-1) cup(2017 ;+infty)

C. (-infty ;-1] cup[2017 ;+infty)

D. [-1 ; 2017].

Câu 6: Tìm toàn bộ những giá trị của thông số m đề bất phương trình x^{2}+(2 m+1) x+m^{2}+2 m-1>0 nghiệm đúng với mọi x

A. m>frac{5}{4}.

B.m<frac{5}{4}

C. m<-frac{5}{4}.

D. m>-frac{5}{4}.

Câu 7: Kết quả điểm kiểm tra môn Toán của 40 học viên lớp 10A được trình diễn ở bảng sau

Điểm 4 5 6 7 8 9 10 Cộng
Tần số 2 8 7 10 8 3 2 40

Tính số trung bình cộng của bảng trên.( làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân).

A. 6.8.

B. 6,4

C. 7,0

D. 6.7

Câu 8: Cho 0<alpha<frac{pi}{2}. Hãy chọn khẳng định đúng?

underline{text { A. }} sin alpha>0.

B.sin alpha<0.

C. cos alpha<0.

D. tan alpha<0.

Câu 9: Chon khắng đinh đúng ?

A. 1+tan ^{2} x=frac{1}{cos ^{2} x}.

B. sin ^{2} x-cos ^{2} x=1

C. tan x=-frac{1}{cot x}

D. sin x+cos x=1

Câu 10: Chọn khắng đinh đúng?

underline{underline{A} .} cos (pi-alpha)=-cos alpha

B. cot (pi-alpha)=cot alpha

C.tan (pi-alpha)=tan alpha

D.sin (pi-alpha)=-sin alpha

Câu 11: Tính giá tri của biểu thức P=frac{2 sin alpha-3 cos alpha}{4 sin alpha+5 cos alpha} biết cot alpha=-3

 A. -1

B.frac{7}{9}

C. frac{9}{7}

D. 1 .

………….

Mời những bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *