Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 11 năm 2020 – 2021 gồm đề kiểm tra cuối học kì 2 có đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi. Qua đó giúp những em học viên lớp 11 ôn luyện, củng cố kiến thức và kỹ năng đã học một cách kết quả.

Bên cạnh đó thầy cô giáo cũng hoàn toàn có thể xem thêm để ra đề thi cho học viên của tôi. Đồng thời, xem thêm thêm bộ đề thi môn Ngữ văn, Toán. Vậy mời thầy cô cùng những em xem thêm nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây.

Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 11 năm 2020 – 2021

  • Ma trận đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 11 
  • Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn Sinh học 
  • Đáp án đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn Sinh

Ma trận đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 11 

SỞ GDvàamp;ĐT ………..

TRƯỜNG THPT …………..

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II 
NĂM HỌC
2020 – 2021
Môn: SINH HỌC 11
Thời gian làm bài: 45 phút.

Gồm 2 phần:

– Trắc nghiệm 12 câu (3,0 điểm).

– Tự luận 3 câu (7,0 điểm).

Chủ đề

Nhận Biết 40%

Thông hiểu 20%

Vận dụng thấp 30%

Vận dụng cao 10%

Cảm ứng ở động vật

Trắc nghiệm – C1

0,25 điểm

Trắc nghiệm – C2

0,25 điểm

Trắc nghiệm – C3

0,25 điểm

 

Tập tính ở động vật

Tự luận – C1. Ý 2.

(Lấy ví dụ minh họa 2 loại tập tính)

1,0 điểm

 

Tự luận – C1. Ý 1.

(Phân biệt 2 loại tập tính ở động vật)

2,0 điểm

 

Sinh trưởng ở thực vật

Trắc nghiệm – C4

0,25 điểm

 

 

Trắc nghiệm – C5

0,25 điểm

Hoocmôn thực vật

 

Trắc nghiệm – C6

0,25 điểm

Trắc nghiệm – C7

0,25 điểm

Trắc nghiệm – C8

0,25 điểm

ST-PT ở động vật

 

 

Trắc nghiệm – C9

0,25 điểm

Trắc nghiệm – C10

0,25 điểm

những nhân tố tác động ST-PT ở động vật

Tự luận – C2

(trình diễn đặc trưng hoocmôn ở động vật không xương sống)

2,0 điểm

 

Trắc nghiệm – C11

0,25 điểm

Trắc nghiệm – C12

0,25 điểm

Sinh sản ở thực vật

Tự luận – C3. Ý 1.

(Thụ phấn ở thực vật)

(0,5 điểm)

Tự luận – C3. Ý 2.

(Phân loại hình thức thụ phấn)

1,5 điểm

 

 

Tổng

4,0 điểm

2,0 điểm

3,0 điểm

1,0 điểm

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn Sinh học 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Câu 1. Cung phản xạ ra mắt theo trật tự:

A. Bộ phận tiếp nhận kích thích → Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin → Bộ phận phản hồi thông tin.

B. Bộ phận tiếp nhận kích thích → Bộ phận triển khai phản ứng → Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin → bộ phận phản hồi thông tin.

C. Bộ phận tiếp nhận kích thích → Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin → Bộ phận triển khai phản ứng.

D. Bộ phận tiếp nhận kích thích → Bộ phận reply kích thích → Bộ phận triển khai phản ứng.

Câu 2. Trong những phát biểu sau:

(1) Phản xạ chỉ có ở những sinh vật có hệ thần kinh.

(2) Phản xạ được triển khai nhờ cung phản xạ.

(3) Phản xạ được coi là một dạng điển hình của cảm ứng.

(4) Phản xạ là khái niệm rộng hơn cảm ứng.

những phát biểu đúng về phản xạ là:

A. (1), (2) và (4)

B. (1), (2), (3) và (4)

C. (2), (3) và (4)

D. 1), (2) và (3)

Câu 3. Động vật có hệ thần kinh dạng lưới khi bị kích thích thì

A. duỗi thẳng cơ thể.

B. co toàn bộ cơ thể.

C. di chuyển đi chỗ khác.

D. co ở phần cơ thể bị kích thích.

Câu 4. Cho những bộ phận sau:

(1) đỉnh dễ; (2) Thân; (3) chồi nách;

(4) Chồi đỉnh; (5) Hoa; (6) Lá.

Mô phân sinh đỉnh không tồn tại ở

A. (1), (2) và (3).

B. (2), (3) và (4).

C. (3), (4) và (5).

D. (2), (5) và (6).

Câu 5. Sinh trưởng thứ cấp là sự tăng trưởng bề ngang của cây

A. do mô phân sinh bên của cây thân thảo tạo ra.

B. do mô phân sinh bên của cây thân gỗ tạo ra.

C. do mô phân sinh bên của cây Một lá mầm tạo ra.

D. do mô phân sinh lóng của cây tạo ra.

Câu 6. Cho những hoocmôn sau:

(1) Auxin; (2) Xitôkinin; (3) Gibêrelin; (4) Êtilen; (5) Axit abxixic.

Hoocmôn thuộc nhóm kìm hãm sinh trưởng là

A. (1) và (2).

B. (4).

C. (3).

D. (4) và (5).

Câu 7. đặc trưng không tồn tại ở hoocmôn thực vật là

A. Tính chuyên hóa cao hơn nhiều so với hoocmôn ở động vật bậc cao.

B. Với nồng độ rất thấp gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể.

C. Được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây.

D. Được tạo ra một nơi nhưng gây ra phản ứng ở nơi khác.

Câu 8. Auxin chủ yếu sinh ra ở

A. đỉnh của thân và cành.

B. lá, rễ.

C. tế bào đang phân chia ở rễ, hạt, quả .

D. Thân, cành.

Câu 9. Sinh trưởng của cơ thể động vật là quy trình tăng kích thước của

A. những hệ cơ quan trong cơ thể.

B. cơ thể do tăng kích thước và số lượng tế bào.

C. những mô trong cơ thể.

D. những cơ quan trong cơ thể.

Câu 10. Sự phát triển của cơ thể động vật gồm những quy trình liên quan mật thiết với nhau là

A. sinh trưởng và phát sinh hình thái những cơ quan và cơ thể.

B. sinh trưởng và phân hóa tế bào.

C. sinh trưởng, phân hóa tế bào và phát sinh hình thái những cơ quan và cơ thể.

D. phân hóa tế bào và phát sinh hình thái những cơ quan và cơ thể.

Câu 11. Testosterone được sinh sản ra ở

A. tuyến giáp.

B. tuyến yên.

C. tinh hoàn.

D. buồng trứng.

Câu 12. Cho những loại hoocmôn sau:

(1) Testosterone; (2) Ơstrogen; (3) Ecđixơn

(4) Juvenin; (5) LH; (6) FSH.

Loại hoocmôn chủ yếu tác động đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng là

A. (3).

B. (3) và (4).

C. (1), (2) và (4).

D. (3), (4), (5) và (6).

B. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm). Nêu sự không giống nhau giữa tập tính bẩm sinh và tập tính học được? Cho ví dụ?

Câu 2 (2,0 điểm). trình diễn những hoocmôn tác động đến sinh trưởng và phát triển của động vật không xương sống?

Câu 3 (2,0 điểm). Thụ phấn là gì, có mấy hình thức thụ phấn ở thực vật?

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn Sinh

SỞ GDvàamp;ĐT ……….

TRƯỜNG THPT …………

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II 

NĂM HỌC 2020 – 2021

Môn: SINH HỌC 11

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) (0,25 điểm/ 01 câu đúng)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án C D B D B D A A B C C B

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu

Ý đúng

Điểm

1

(3đ)

đặc trưng

TẬP TÍNH BẨM SINH

TẬP TÍNH HỌC ĐƯỢC

 

 

Khái niệm

Là loại tập tính sinh ra đã có, được di truyền từ ba mẹ và đặc trưng cho loài.

Là loại tập tính được hình thành trong quy trình sống của cá thể, trải qua học tập và rút kinh nghiệm, đặc trưng cho cá thể.

 

Cơ sở

thần kinh

– Là chuỗi phản xạ không điều kiện. Trình tự của chúng trong hệ thần kinh đã được gen qui định sẵn từ khi sinh ra.

– Là chuỗi phản xạ có điều kiện. quy trình hình thành tập tính là sự hình thành những mối liên hệ mới giữa những nơron.

 

 

Tính chất

Thường bền vững và không thay đổi.

Không bền vững, hoàn toàn có thể thay đổi.

Ví dụ

Ve sầu kêu vào mùa hè.

Ếch đực kêu vào mùa sinh sản…

Chuột nghe tiếng mèo thì bỏ chạy.

Người đi đường thấy đèn đỏ thì dừng lại…

 

 

(HS hoàn toàn có thể không kẻ bảng, trình

bày đủ ý vẫn cho điểm tối đa)

 

 

 

 

 

1,0đ

 

 

 

 

0,5đ

 

0,5đ

 

 

1,0đ

2

(2đ)

Hai hooc môn tác động đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng là ecdixon và juvenin………………………………………………………………………………………………………………..

– Ecđixơn: Do tuyến trước ngực sản xuất, gây lột xác ở sâu bướm, kích thích sâu trở thành nhộng và bướm………………………

– Juvenin:

+ Do thể allata sản xuất…………………

+ Phối hợp với ecdixon gây lột xác ở sâu bướm, ức chế quy trình sâu biến đổi thành nhộng và bướm…………………………………..

 

0,5đ

 

0,5đ

 

0,5đ

 

0,5đ

3

(2đ)

– Là quy trình vận chuyển hạt phấn từ nhị đến núm nhụy, sau đó hạt phấn nẩy mầm trên núm nhụy………………………….

– Có 2 hình thức thụ phấn là: tự thụ phấn và thụ phấn chéo (giao phấn)………

+ Tự thụ phấn là hình thức thụ phấn xảy ra trên một cây…………………

+ Thụ phấn chéo là hình thức thụ phấn xảy ra giữa 2 hay nhiều cây với nhau………………

 

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

  TỔNG ĐIỂM 10 điểm

………..

Mời những bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *