Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2020 – 2021 gồm 7 đề thi, có bảng ma trận và đáp án kèm theo, giúp những em học viên lớp 6 tìm hiểu thêm, luyện giải đề rồi so sánh đáp án thuận tiện hơn.

Với 7 đề thi này, còn giúp thầy cô có thêm kinh nghiệm trong việc ra đề thi giữa kì 2 cho học viên của tôi. Vậy mời thầy cô và những em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2020 – 2021

 • Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 1
  • Ma trận đề thi giữa kỳ 2 môn Toán lớp 6 năm 2020 – 2021
  • Đề thi giữa kỳ 2 môn Toán lớp 6 năm 2020 – 2021
  • Đáp án đề thi giữa kỳ 2 môn Toán lớp 6 năm 2020 – 2021
 • Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 2
  • Ma trận đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 6 năm 2020 – 2021
  • Đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 6 năm 2020 – 2021
  • Đáp án đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 6

Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 1

Ma trận đề thi giữa kỳ 2 môn Toán lớp 6 năm 2020 – 2021

Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
TN TL TN TL TN TL TN TL

1. những phép tính về số nguyên

Nắm quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu, khác dấu

Số câu

2

2

Số điểm

1,0

1,0

2. những phép toán về phân số

Biết rút gọn phân số

Hiểu hai phân số bằng nhau để làm bài tập tìm x

Vận dụng quy tắc cộng, trừ hai phân số

Số câu

1

1

1

2

5

Số điểm

0,5

0,5

0,5

3,0

4,5

5. Góc, tia phân giác của góc

Biết thế nào là góc nhọn, vuông, tù, bẹt

Nắm thế nào là hai góc kề nhau, phụ nhau,bù nhau, kề bù

Vận dụng tia nằm giữa hai tia để làm bài tập

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

3,0

4

4,5

Tổng số câu

2

4

5

11

Tổng số điểm

1,0

2,0

7,0

10,0

Tỉ lệ

10%

20%

70%

100%

Đề thi giữa kỳ 2 môn Toán lớp 6 năm 2020 – 2021

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

* Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu reply đúng:

Câu 1: Tính: 5 . (- 14) kết quả là:

A. – 60
B. -70
C. 60
D. 70

Câu 2: Tính: (- 27) . (- 5) kết quả là:

A. 135
B. – 135
C. 32
D. – 32

Câu 3: Kết quả rút gọn phân số đến tối giản là:

A. frac{10}{70}
B. frac{4}{28}
C. frac{2}{14}
D. frac{1}{7}

Câu 4: Cho biết frac{x}{8}=frac{21}{24}. Số x cần tìm là:

A. x = 7
B. x = 21
C. x = 8
D. x = 24

Câu 5: Kết quả của phép cộng frac{-1}{4}+frac{1}{4} là:

A. frac{1}{4}
B. frac{-1}{4}
C. 0
D. frac{1}{2}

Câu 6: Cho góc xOy có số đo là 700. Góc xOy là góc:

A. Nhọn
B. Vuông
C. Tù
D. Bẹt

Câu 7: Hai góc có tổng số đo bằng 900 là hai góc:

A. Kề bù
B. Bù nhau
C. Phụ nhau
D. Kề nhau.

Câu 8: Khi nào thì góc widehat{xOy}+widehat{yOz}=widehat{xOz}?

A. Khi tia Ox nằm giữa hai tia Oy và Oz
B. Khi tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz
C. Khi tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy
D. Khi Ox là tia phân giác của góc widehat{yOz}

II. Tự luận: (6 điểm)

Câu 9. (2 điểm). tiến hành phép tính (để ý rút gọn kết quả nếu hoàn toàn có thể)

a. frac{1}{3}+frac{3}{8}

b. frac{-1}{2}-frac{5}{2}

Câu 10. (1 điểm). Tìm x, biết: x+frac{2}{3}=frac{5}{4}

Câu 11: (3 điểm)

Trên cùng 1 nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Ot, Oy sao cho widehat{xOt}=30^{0} , widehat{xOy}=60^{0}

1. Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy không? Tại sao?

2. So sánh widehat{tOy}widehat{xOt} ?

3. Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?

Đáp án đề thi giữa kỳ 2 môn Toán lớp 6 năm 2020 – 2021

Câu Đáp án Biểu điểm
I. Trắc nghiệm

1. B
2. A
3. D
4. A

5.C
6.A
7.C
8.B

4
II. Tự luận

9

a. frac{1}{3}+frac{3}{8}=frac{8}{24}+frac{9}{24}=frac{17}{24}

b. frac{-1}{2}-frac{5}{2}frac{-1}{2}-frac{5}{2}=frac{-1}{2}+frac{-5}{2}=frac{-6}{2}=-3

1

1

10

x+frac{2}{3}=frac{5}{4}

x=frac{5}{4}-frac{2}{3}

x=frac{7}{12}

0,5

0,5

11

Vẽ hình đúng

Vẽ hình

* Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy không? Tại sao?

Trên nửa mp bờ chứa tia Ox ta có:

widehat{xOt}=30^{0} , widehat{xOy}=60^{0} =>widehat{xOt}<widehat{xOy}

Nên tia Ot là tia nằm giữa hai tia Ox và Oy (1)

So sánh và: Từ (1) suy ra:

widehat{xOt}+widehat{tOy} =widehat{xOy}

30^{0} + widehat{tOy}=60^{0} =>widehat{tOy}=30^{0}

Lại có: widehat{xOt}=30^{0}= 300. Vậy widehat{xOt}=widehat{tOy} (2)

* Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?

Từ (1) và (2) suy ra Ot là tia phân giác của góc xOy

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 2

Ma trận đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 6 năm 2020 – 2021

Chủ đề Cấp độ nhận thức Tổng
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
Vận dụng thấp Vận dụng cao
Số nguyên tiến hành phép tính
Câu
Điểm
2 câu

1,5đ

Phân số Nêu được tính chất cơ bản của phân số Rút gọn phân số Cộng, hai phân số Phân số tối giản, GTNN
Câu
Điểm
1 câu

0,5đ

1 câu

0,5đ

4 câu

3,5đ

1 câu

Tia Chứng tỏ một tia là tia phân giác của một góc
Câu
Điểm
1 câu

Góc Tính số đo góc
Câu
Điểm
2 câu
Tổng

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 6 năm 2020 – 2021

Trường:……………………….

Lớp:…………………………..

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ II
Môn : Toán 6

Thời gian làm bài: 90 phút
Năm học: 2020- 2021

Bài 1: (1 điểm)

Nêu tính chất cơ bản của phân số? Áp dụng rút gọn phân số frac{16}{21}

Bài 2: (1,5 điểm) tiến hành phép tính:

a) – 14 + (– 24)

b) frac{5}{17}+frac{12}{17}

Bài 3: (1,5 điểm) Tính hợp lý:

a) 11.62 + (-12).11 + 50.11

b) frac{5}{13}+frac{-5}{7}+frac{-20}{41}+frac{8}{13}+frac{21}{41}

Bài 4: (2,0 điểm) Tìm x

a) x+frac{4}{7}=frac{11}{7}

b) x-frac{4}{15}=frac{-3}{10}

Bài 5: (3 điểm) Trên cùng 1 nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho số đo góc xOy bằng 400, góc xOz bằng 1200.

a) Tính số đo góc yOz

b) Gọi Ot là tia đối của tia Oy. Tính số đo góc xOt

c) Vẽ Om là tia phân giác của góc yOz. Chứng tỏ tia Oy là tia phân giác của góc xOm

Bài 6: (1 điểm)

minh chứng những phân số sau là phân số tối giản với mọi số nguyên n:

A=frac{12n+1}{30n+2}

Đáp án đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 6

Bài Nội dung Điểm

Bài 1

(1đ)

Nêu được tính chất cơ bản của phân số

Rút gọn frac{2}{3}

0,5đ

0,5đ

Bài 2

(1,5đ)

a) = – (14 +24)

= – 38

0,5

0,25

b) frac{5}{17}+frac{12}{17} =frac{5+12}{17}

= frac{17}{17}

= 1

0,5đ

0,5đ

0,5đ

Bài 3

(1,5đ)

a) 11.62 + (-12).11 + 50.11

= 11. (62-12+50)

= 11.100

= 1100

0,5đ

0,5đ

0,5đ

b) frac{5}{13}+frac{-5}{7}+frac{-20}{41}+frac{8}{13}+frac{21}{41}

=left(frac{5}{13}+frac{8}{13}right)+left(frac{-20}{41}+frac{-21}{41}right)+frac{-5}{7}

=1+(-1)+frac{-5}{7}

=0+frac{-5}{7}

=frac{5}{7}

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Bài 4

(1đ)

a) x+frac{4}{7}=frac{11}{7}

x=frac{11}{7}-frac{4}{7}

x=frac{11-4}{7}

x=frac{7}{7}

x = 1

Vậy x = 1

0,25

0,25

0,25

0,25

(1đ)

b) x-frac{4}{15}=frac{-3}{10}

x=frac{-3}{10}+frac{4}{15}

x=frac{-9}{30}+frac{8}{30}

x=frac{-1}{30}

Vậy x=frac{-1}{30}

0,25

0,25

0,25

0,25

Bài 5

Đồ thị

a) Trên cùng 1 nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox có

xOy <xOz (vì 400 < 1200)

=> Tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Oz

=> xOy +yOz =xOz

Tính được yOz = 800

0,5

0,5

b) Tia Ot là tia đối của tia Oy

=> xOy và xOt là 2 góc kề bù

=> xOy + xOt =180o

Tính được xOt = 1400

0,25đ

0,25đ

0,5đ

c) Tia Om là tia phân giác của góc yOz

=> Tính được mOy = 400. Lập luận chặt chẽ chứng tỏ được tia Oy là tia phân giác của góc xOm

0,25đ

0,75đ

Bài 6

A=frac{12n+1}{30n+2}

Gọi d ∈ ƯC(12n+1;30n+2)

=> 12n+1 và 30n+2 cùng chia hết cho d

=> 5(12n+1) – 2(30n+2) chia hết cho d

=> 1 chia hết cho d

=> d = 1 hoặc d = -1

Vậy phân số A=frac{12n+1}{30n+2} là phân số tối giản với mọi số nguyên n

0,25

0,25

0,25

0,25

>> Tải file để tìm hiểu thêm trọn bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *