Bộ đề thi giữa học kì 2 môn GDCD lớp 11 năm 2020 – 2021 gồm 5 đề kiểm tra có đáp án kèm theo. Qua đó giúp những bạn ôn tập thật tốt kiến thức và kỹ năng, cũng như kỹ năng giải đề của tớ, biết cách phân chia thời gian làm bài cho hợp lý để đạt kết quả cao trong kỳ thi giữa học kì 2.

Bên cạnh đó những bạn xem thêm thêm đề thi giữa kì 2 môn Ngữ văn, môn Toán. Chúc những bạn đạt được kết quả cao trong kì thi tiếp đây.

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn GDCD lớp 11 năm 2020 – 2021

  • Đề thi giữa kì 2 lớp 11 môn GDCD – Đề 1
  • Đề thi giữa kì 2 lớp 11 môn GDCD – Đề 2

Đề thi giữa kì 2 lớp 11 môn GDCD – Đề 1

TRƯỜNG THPT ……….

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2020-2021

Môn : GIÁO DỤC CÔNG DÂN 11

Thời gian làm bài: 45 phút, 28 câu trắc nghiệm, 1 câu tự luận

A. Phần trắc nghiệm. (7 điểm)

Khoanh tròn đáp án đúng nhất.

Câu 1: Hành vi nào dưới đây thể hiện dân chủ trong lĩnh vực văn hóa?

A. Anh X ứng cử vào Hội đồng nhân dân phường

B. Chị B tham gia phê bình văn học

C. Anh H tham gia đóng góp ý kiến dự thảo luật

D. Chị C phát biểu ý kiến trong cuộc họp cơ quan

Câu 2: Hành vi nào dưới đây không phải là hình thức dân chủ trực tiếp?

A. Ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường

B. Nhân dân tham gia tranh luận, góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp

C. Nhân dân tham gia giám sát, kiểm tra hoạt động của cơ quan nhà nước ở địa phương

D. Đại biểu Quốc hội thay mặt nhân dân tham gia xây dựng những đạo luật

Câu 3. Nền dân chủ XHCN dựa trên cơ sở kinh tế thế nào?

A. chính sách công hữu về TLSX

B. chính sách tư hữu về TLSX.

C. Kinh tế xã hội chủ nghĩa.

D. Kinh tế nhiều thành phần.

Câu 4. Trong xây dựng nền dân chủ XHCN thực thi quyền làm chủ của nhân dân thì dân chủ phải được cụ thể hóa thành là gì?

A. pháp lý, nội qui, chế tài.

B. pháp lý, kỷ luật, kỉ cương.

C. pháp lý, cơ quan nhà nước.

D. pháp lý, Hiến pháp, thiết chế tương ứng.

Câu 5: Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam mang thực chất

A. giai cấp công nhân.

. giai cấp tư sản.

C. giai cấp công dân.

D. giai cấp trí thức.

Câu 6: Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam tổ chức, xây dựng và đảm bảo tiến hành những quyền tự do, quyền dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân là tính năng

A. quan trọng trong quản lý.

B. cơ bản nhất và quyết định nhất.

C. quyết định nhất trong quản lý.

D. không thiết yếu lắm.

Câu 7: Nhà việt nam là nhà nước của dân, do dân, vì dân thể hiện ý chí, nguyện vọng của dân là thể hiện ở tính

A. nhân dân

B. dân tộc

C. giai cấp.

D. xã hội.

Câu 8: H thấy một nhóm thanh niên đang tiêm chích ma túy trong hẻm nhỏ. Trong trường hợp này H nên làm gì?

A. Tố cáo với bất kỳ người lớn nào

. B. Thông báo cho cha mẹ biết.

C. Báo cho bất kỳ cơ quan nào.

D. Tố cáo với Công an phường.

Câu 9: Nội dung nào dưới đây không đúng với phương hướng của chính sách giải quyết việc là ở việt nam hiện nay ?

A. Khuyến khích công dân làm giàu theo pháp lý

B. Mở rộng thị trường lao động

C. Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ

D. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động

Câu 10: Quan niệm dân gian nào dưới đây tác động xấu đến chính sách dân số của Nhà nước?

A. Con hơn cha là nhà có phúc

B. Một giọt máu đào hơn ao nước lã

C. Cha mẹ sinh con trời sinh tính

D. Đông con hơn nhiều của

Câu 11: Nền dân chủ XHCN mang thực chất của giai cấp nào?

A. Giai cấp tư sản.

B. Giai cấp công nhân.

C. Giai cấp địa chủ.

D. Giai cấp bị trị.

Câu 12: Dân chủ XHCN là dân chủ của

A. quảng đại quần chúng nhân dân.

B. giai cấp thống trị.

C. tầng lớp trí thức.

D. những giai cấp chủ yếu trong xã hội.

Câu 13: Quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội là quyền dân chủ thuộc lĩnh vực

A. chính trị.

B. văn hóa.

C. xã hội.

D. kinh tế.

Câu 14. Bạn A năm 19 tuổi, trong lượt bầu cử, bạn A nhận được một phiếu bầu, bạn A rất hãnh diện và trực tiếp đi bầu cử. Trong trường hợp này bạn A thể hiện

A. dân chủ trong lĩnh vực xã hội.

B. dân chủ trong lĩnh vực văn hóa.

C. dân chủ trong lĩnh vực chính trị.

D. dân chủ trong lĩnh vực kinh tế.

Câu 15. trong lượt sửa đổi Hiến pháp 2013, nhân dân được tham gia góp ý xây dựng sửa đổi, bổ sung Hiến pháp. Việc làm này của nhân dân được tiến hành trải qua hình thức

A. dân chủ trực tiếp.

B. dân chủ gián tiếp.

C. dân chủ đại diện.

D. dân chủ công khai minh bạch.

Câu 16. Nhà nước pháp quyền là nhà nước quản lý mọi mặt đời sống xã hội bằng

A. chính sách.

B. đạo đức.

C. pháp lý.

D. giáo lý.

Câu 17: Vào đầu xuân năm mới học, học viên lớp 11A tổ chức bầu lớp trưởng. Công việc tiến triển hết sức đẹp đẽ, lớp bầu ra được một lớp trưởng mới. Việc bỏ phiếu bầu lớp trưởng là thể hiện hình thức dân chủ

A. trực tiếp.

B. gián tiếp.

C. dân chủ.

D. tự do.

Câu 18: Công cụ nào dưới đây là hữu hiệu nhất để Nhà nước quản lí xã hội

A. Kế hoạch

B. Chính sách

C. pháp lý

D. Chủ trương

Câu 19: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do tổ chức nào dưới đây lãnh đạo?

A. Mặt trận Tổ quốc Việt nam

B. Đảng Cộng sản Việt Nam

C. Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

D. Liên đoàn Lao động Việt Nam

Câu 20: Quyền nào dưới đây không phải là nội dung của dân chủ trong lĩnh vực xã hội?

A. Quyền được hưởng chính sách bảo vệ sức khỏe

B. Quyền bình đẳng nam nữ

C. Quyền tự do báo chí

D. Quyền lao động

Câu 21: Hành vi nào dưới đây không phải là dân chủ trong lĩnh vực chính trị?

A. Nhân dân tranh luận đóng góp ý kiến xây dựng những văn bản pháp lý

B. Anh H tham gia bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã

C. Chị C tố cáo hành vi tham nhũng

D. Anh B tham gia vào những lệ hội ở địa phương

Câu 22: Anh A tố cáo người có hành vi trộm cắp tài sản Nhà nước là tiến hành hình thức dân chủ nào dưới đây?

A. Trực tiếp

B. Gián tiếp

C. Hợp pháp

D. Thống nhất

Câu 23: Ý kiến nào dưới đây là đúng về trách nhiệm tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ?

A. Mọi công dân đều phải có trách nhiệm tham gia xây dựng và bảo vệ Nhà nước

B. Chỉ cán bộ, công chức nhà nước mới có trách nhiệm tham gia xây dựng Nhà nước

C. Xây dựng và bảo vệ nhà nước là trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân

D. Chỉ lực lượng quân đội nhân dân mới có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ nhà nước

Câu 24: Gia đình bạn A có hai chị em gái nên cha mẹ bạn muốn có thêm con trai. Theo em, bạn A nên lựa cách ứng xử nào dưới đây để thể hiện trách nhiệm của công dân ?

A. Góp ý, động viên cha mẹ chấp hành chính sách dân số

B. Không quan tâm vì đó là chuyện của cha mẹ

C. Khuyến khích cha mẹ sinh thêm em

D. Thông báo cho chính quyền địa phương

Câu 25: Một trong những nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị được thể hiện ở

A. Quyền bình đẳng nam nữ

B. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội

C. Quyền tự do Marketing

D. Quyền tự do lựa chọn nơi ở và làm việc

Câu 26: Nội dung nào dưới đây đúng với tình hình việc làm hiện nay ở việt nam

A. Tạo được nhiều việc làm cho người lao động

B. Tỉ lệ thất nghiệp thấp

C. Thiếu việc làm cho người lao động ở thành phố lớn

D. Tình trạng thiếu việc làm ở nông thôn và thành thị

Câu 27: Trong chính sách giải quyết việc làm, Nhà nước khuyến khích khôi phục và phát triển những ngành nghề truyền thống của việt nam nhằm mục đích gì ?

A. Đa dạng hóa những ngành nghề

B. Giữ gìn truyền thống dân tộc

C. Phát huy tay nghề của người lao động

D. Tạo ra nhiều việc làm cho người lao động

Câu 28: Anh T tốt nghiệp ĐH nhưng vẫn chưa xin được việc làm. Để có thu nhập, anh đã tự tạo việc làm cho mình bằng phương pháp mở Store Marketing đồ ăn, nhưng lại bị cha mẹ anh phản đối. Theo em, anh T nên lựa cách ứng xử nào dưới đây?

A. Không quan tâm đến ý kiến của cha mẹ

B. Ngưng công việc đó để chờ xin việc theo ngành đã được học

C. Động viên và giải thích cho cha mẹ hiểu để ủng hộ

D. Tìm việc làm theo yêu cầu của cha mẹ

B. Phần tự luận ( 3 đ)

Thế nào là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Nêu thực chất và tính năng của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam?

Đề thi giữa kì 2 lớp 11 môn GDCD – Đề 2

Câu 1. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang thực chất của giai cấp nào?

A. Giai cấp công nhân.

B. Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân.

C. Giai cấp công nhân và đội ngũ trí thức.

D. toàn bộ những giai cấp trong xã hội.

Câu 2. Nhà nước có nhiều tính năng. Đây là tính năng tổng hợp gồm nhiều nội dung cơ bản?

A. Đảm bảo an ninh chính trị.

B. Tổ chức và xây dựng, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp.

C. Đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

D. Tổ chức và quản lí nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.

Câu 3. Nền dân chủ XHCN dựa trên cơ sở kinh tế thế nào?

A. chính sách công hữu về TLSX.

B. chính sách tư hữu về TLSX.

C. Kinh tế xã hội chủ nghĩa.

D. Kinh tế nhiều thành phần.

Câu 4. Một trong những yếu tố không thể thiếu khi xây dựng nền dân chủ XHCN là gì?

A. pháp lý, nội qui, chế tài.

B. pháp lý, kỷ luật, kỉ cương.

C. pháp lý, cơ quan nhà nước.

D. pháp lý, Hiến pháp, thiết chế tương ứng.

Câu 5. Bạn A năm 19 tuổi, trong lượt bầu cử, bạn A nhận được một phiếu bầu, bạn A rất hãnh diện và trực tiếp đi bầu cử. Trong trường hợp này bạn A thể hiện

A. dân chủ trong lĩnh vực xã hội.

B. dân chủ trong lĩnh vực văn hóa.

C. dân chủ trong lĩnh vực chính trị.

D. dân chủ trong lĩnh vực kinh tế.

Câu 6. trong lượt sửa đổi Hiến pháp 2013, nhân dân được tham gia góp ý xây dựng sửa đổi, bổ sung Hiến pháp. Việc làm này của nhân dân được tiến hành trải qua hình thức

A. dân chủ trực tiếp.

B. dân chủ gián tiếp.

C. dân chủ đại diện.

D. dân chủ công khai minh bạch.

Câu 7. Một trong những mục tiêu của chính sách dân số việt nam là gì?

A. Tiếp tục giảm tốc độ tăng thêm dân số.

B. Tiếp tục giảm quy mô dân số.

C. Tiếp tục giảm cơ cấu dân cư.

D. Tiếp tục tăng số lượng dân số.

Câu 8. Nhằm góp phần nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ, tinh thần, kiến thức và kỹ năng về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản cần triệu tập vào phương hướng nào của chính sách dân số?

A. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí.

B. Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục.

C. Nâng cao sự hiểu biết của người dân.

D. Nhà nước cần đầu tư đúng mức.

Câu 9. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để mọi gia đình, cá nhân tự nguyện, chủ động tham gia công tác dân số, tranh thủ những nguồn lực trong và ngoài nước thì cần triệu tập vào phương hướng nào của chính sách dân số?

A. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí.

B. Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục.

C. Nâng cao sự hiểu biết của người dân.

D. Nhà nước cần đầu tư đúng mức.

Câu 10. Một trong những mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm ở việt nam là gì?

A. Phát triển sản xuất và dịch vụ.

B. Mở rộng thị trường lao động.

C. Khuyến khích làm giàu theo pháp lý.

D. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

Câu 11. Nhằm kêu gọi những thành phần kinh tế, nhà đầu tư trong và ngoài nước sản xuất kinh

doanh để tạo ra nhiều việc làm là phương hướng nào của chính sách giải quyết việc làm?

A. Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ.

B. Sử dụng có kết quả nguồn vốn.

C. Khuyến khích làm giàu theo pháp lý.

D. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

Câu 12. Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động là phương hướng nào của chính sách giải quyết việc làm?

A. Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ.

B. Sử dụng có kết quả nguồn vốn.

C. Khuyến khích làm giàu theo pháp lý.

D. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

Câu 13. Trước tình hình ô nhiễm môi trường và hết sạch nguồn tài nguyên thì Đảng và Nhà việt nam đã đề ra mục tiêu gì?

A. Tăng cường công tác quản lí của Nhà nước.

B. Bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao chất lượng môi trường.

C. Áp dụng công nghệ hiện đại để khai thác.

D. Tuyên truyền giáo dục, xây dựng ý thức trách nhiệm.

Câu 14. Đây là phương hướng kết quả để tăng tỉ lệ che phủ rừng, bảo vệ động, thực vật?

A. Tăng cường công tác quản lí của Nhà nước.

B. Coi trọng công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ.

C. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện và bảo tồn thiên nhiên.

D. Tuyên truyền giáo dục, xây dựng ý thức trách nhiệm bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Câu 15. Để bảo vệ môi trường từ trung ương đến địa phương, hoàn thiện hệ thống pháp lý về môi trường chúng ta cần phương hướng nào?

A. Tăng cường công tác quản lí của Nhà nước.

B. Bảo tồn sinh học, nâng cao chất lượng môi trường.

C. Áp dụng công nghệ hiện đại để khai thác.

D. Tuyên truyền giáo dục, xây dựng ý thức trách nhiệm.

Câu 16. Hãy chỉ ra đâu là hành vi đúng trong bảo vệ môi trường?

A. Thu gom chất thải đổ ra ao tù.

B. Chôn động vật chết dưới lòng đất.

C. Sử dụng túi giấy thay cho túi nilong.

D. Treo băng rôn, dán tờ rơi tại cột điện, hàng rào.

Câu 17. Hai bố con bạn A dùng xiệc điện để bắt cá, bắt cả những con cá bé, lồng rồng. Hành vi của bố con bạn A đã

A. vi phạm pháp lý và chính sách dân số.

B. vi phạm đạo đức và chính sách môi trường.

C. vi phạm pháp lý và chính sách tài nguyên.

D. vi phạm đạo đức và chính sách KH-CN.

Câu 18. Trong năm 2016, công ty gang thép Formosa tỉnh Hà Tĩnh đã có hành vi xả thải ra môi trường. Điều này đã tác động nghiêm trọng trực tiếp đến

A. tài nguyên và môi trường sinh thái rừng tràm.

B. tài nguyên và môi trường biển.

C. tài nguyên và môi trường đất.

D. tài nguyên và biến đổi khí hậu.

Câu 19. Một trong những hoạt động thiết thực để bảo vệ tài nguyên, môi trường ở địa phương và nơi ở?

A. Chấp hành tốt chính sách, pháp lý của Nhà nước.

B. Khai thác và xử lí tiếng ồn.

C. Chống lại những hành vi vi phạm.

D. Trồng cây, dọn dẹp công cộng và môi trường.

Câu 20: Giáo dục và đào tạo được coi là quốc sách hàng đầu nhằm

A. phát triển tiềm năng trí tuệ, cung ứng nguồn lao động có chất lượng tốt.

B. phát triển tiềm năng thể chất, cung ứng nguồn nhân tài có chất lượng tốt.

C. xây dựng và phát triển văn minh, văn hóa nhân loại.

D. xây dựng và phát triển cơ sở vật chất cho những trường học.

Câu 21. Hiện nay ngân sách chi cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo chiếm khoảng

A. 10%.

B. 20%.

C. 30%

. D. 40%.

Câu 22: Đây là một đòi hỏi khách quan của giang sơn trong chính sách giáo dục và đào tạo?

A. Nâng cao chất lượng, kết quả.

B. Mở rộng quy mô giáo dục.

C. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục.

D. Tăng cường hợp tác quốc tế.

Câu 23. Đây được xem là vấn đề mang ý nghĩa sâu sắc nhân văn sâu sắc của sự nghiệp giáo dục việt nam?

A. Nâng cao chất lượng, kết quả giáo dục và đào tạo.

B. Mở rộng quy mô giáo dục.

C. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục.

D. tiến hành công minh xã hội trong giáo dục.

Câu 24. Nhằm xây dựng một xã hội học đáp ứng nhu cầu học thường xuyên, học suốt đời là phương hướng nào của chính sách giáo dục và đào tạo?

A. Nâng cao chất lượng, kết quả.

B. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục.

C. Mở rộng quy mô giáo dục.

D. Tăng cường hợp tác quốc tế.

Câu 25. Nhà bạn B rất nghèo, cha mẹ làm mướn, nhưng bạn B rất ham học, và có tài năng năng về toán. Bạn B xin gia đình đi thi HSG vương quốc, nhưng cha mẹ không đồng ý vì nhà nghèo. Nếu là bạn của B em sẽ lựa cách ứng xử nào tiếp sau này?

A. Đến nhà bạn B và nói cho cha mẹ bạn B biết về trình độ thật sự của bạn B.

B. Khuyên bạn B nên từ bỏ ý định đó vì gia đình không đủ khả năng tài chính.

C. Khuyên cha mẹ bạn B đi vay mượn tiền vàng của bà con để cho B đi thi.

D. trình diễn với GVCN và nhà trường để kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ.

Câu 26. Trong bối cảnh nền kinh tế tri thức có vai trò ngày càng nổi trội, Đảng và nhà việt nam xác định tầm quan trọng của khoa học công nghệ là gì?

A. Động lực thúc đẩy sự nghiệp phát triển giang sơn.

B. Nâng cao vị thế của giang sơn.

C. Điều kiện để phát triển văn hóa.

D. nền móng để xây dựng cơ sở hạ tầng.

Câu 27. Một trong những nhiệm vụ của khoa học và công nghệ?

A. Xây dựng tiềm lực cho KH-CN.

B. Xây dựng cơ sở tạo trình độ cho việc phục vụ cho sự nghiệp CNH – HĐH.

C. Nâng cao trình độ quản lí, kết quả của hoạt động KH-CN.

D. Nâng cao chất lượng và tạo thị trường cho KH-CN.

Câu 28. Nhằm tạo ra một môi trường cạnh tranh bình đẳng, thúc đẩy việc áp dụng tiến bộ KH-CN là nội dung nào của phương hướng KH-CN?

A. Đổi mới cơ chế quản lí KH-CN

. B. Tạo thị trường cho KH-CN.

C. Xây dựng tiềm lực cho KH-CN.

D. triệu tập vào những nhiệm vụ trọng tâm.

Câu 29. Nhà nước coi trọng việc nâng cao chất lượng, tăng thêm số lượng đội ngũ cán bộ khoa học, tăng cường cơ sở vật chất – kỹ thuật là phương hướng nào của chính sách KH-CN?

A. Đổi mới cơ chế quản lí KH-CN.

B. Tạo thị trường cho KH-CN.

C. Xây dựng tiềm lực cho KH-CN.

D. triệu tập vào những nhiệm vụ trọng tâm.

Câu 30. Những lĩnh vực nào của khoa học công nghệ được xác định là trọng tâm?

A. Công nghiệp, dịch vụ, làng nghề truyền thống.

B. Công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, vật liệu mới.

C. Công nghệ năng lượng, hạt nhân, vũ trụ.

D. Công nghệ thực phẩm, công nghệ hóa chất.

Câu 31. Nền văn hóa tiên tiến là nền văn hóa thể hiện

A. tinh thần yêu nước và tiến bộ.

B. tinh thần tự tôn dân tộc và truyền thống nhiều năm.

C. tinh thần đoàn kết và tự cường dân tộc.

D. tinh thần nhân ái và trọng nghĩa tình.

Câu 32. Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền văn hóa chứa đựng những

A. yếu tố tiến bộ và hài hòa giữa xã hội và tự nhiên.

B. tư tưởng tiến bộ trên thế gới, vì tự do và toàn diện của con người.

C. yếu tố tạo ra sức sống, bản lĩnh dân tộc.

D. hệ tư tưởng chủ nghĩa Mác – Lênin và vì hạnh phúc.

Câu 33. Để đảm bảo dân chủ, tự do cho mọi sáng tạo văn hóa nghệ thuật, cổ vũ cái đúng, nét đẹp, phê phán cái ác, cái thấp hèn. Đây là phương hướng nào của chính sách văn hóa?

A. Làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng HCM giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần.

B. Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc.

C. Tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại.

D. Nâng cao hiểu biết và mức hưởng thụ văn hóa, phát huy tiềm năng sáng tạo văn hóa.

Câu 34. Tìm phát biểu sai trong những phát biểu dưới đây khi nói về tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại?

A. Cần tiếp thu những tư tưởng tiến bộ, nhân đạo, thành tựu văn hóa nhân loại.

B. Cần chọn lọc những văn hóa nhân loại để làm giàu cho trí tuệ, tâm hồn người Việt Nam.

C. Phải ngăn chặn sự xâm nhập của văn hóa phẩm độc hại.

D. Phải tiếp thu, cổ vũ những văn hóa hiện đại, thích hợp với giới trẻ và lối sống thực dụng.

Câu 35. Trong thời gian gần đây, gần nhà bạn B có bà A được mọi người đồn thổi về khả năng chữa bách bệnh, mọi người tụ họp rất đông tận nơi bà A để chữa bệnh. Phương pháp chữa bệnh của bà A rất phản khoa học. Nếu là bạn B, em sẽ lựa cách ứng xử nào tiếp sau này?

A. Phê phán hành vi của bà A và trình báo với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

B. Nói với những người lớn tuổi biết để qua xử lí bà A.

C. Lợi dụng đông người mở quán bán những sách tử vi, xem bói, sách chữa bệnh không rõ nguồn gốc.

D. Tuyên truyền và thêu dệt thêm về khả năng chữa bệnh của bà A.

Câu 36. Một trong những trách nhiệm công dân đối với chính sách GD-ĐT, KH-CN, văn hóa là?

A. Biết hưởng thụ và tự do sáng tạo văn hóa.

B. Không ngừng nâng cao thể chất.

C. Có mối quan hệ yêu đương trong sáng.

D. Ra sức trau dồi phẩm chất đạo đức.

Câu 37. những quyền lao động, bình đẳng nam nữ, an toàn xã hội,… là nội dung cơ bản của dân chủ trong

A. lĩnh vực chính trị.

B. lĩnh vực văn hóa.

C. lĩnh vực xã hội.

D. lĩnh vực kinh tế.

Câu 38. Trong lĩnh vực chính trị, người đại diện cho nhân dân, được sự ủy thác của nhân dân là?

A. Đại biểu Quốc hội.

B. Thủ tướng chính phủ

C. Chủ tịch nước

D. Chủ tịch Quốc hội.

Câu 39. Nhà nước pháp quyền là một nhà nước quản lí mọi mặt của đời sống xã hội bằng

A. đạo đức.

B. chuẩn mực xã hội.

C. pháp lý.

D. chính sách.

Câu 40. thực chất giai cấp công nhân của nhà việt nam bao hàm cả

A. tính dân chủ và nhân văn sâu sắc.

B. tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc.

C. tính nhân văn và tính nhân dân sâu sắc.

D. tính giai cấp và tính xã hội sâu sắc.

…………………

Mời những bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *