Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 9 năm 2020 – 2021 gồm 48 đề kiểm tra giữa kì 2 của toàn bộ những môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, Vật lý, Địa lý, Sinh học, Lịch sử, GDCD, Hóa học, Tin học có bảng ma trận và đáp án chi tiết kèm theo.

Với 48 đề thi giữa kì 2 lớp 9 sẽ giúp những em học viên làm quen với cấu trúc đề thi, củng cố lại kỹ năng cơ bản nhất để đạt kết quả cao trong kì thi giữa kì 2 tiếp đây. Chúc những bạn học tốt.

Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 9 năm 2020 – 2021

Đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn Ngữ văn năm 2021 

Đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn Toán năm 2021

Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Địa lý năm 2021

Đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 9

Đề thi giữa kì 2 môn Sinh học lớp 9

Đề thi giữa kì 2 môn Lịch sử lớp 9

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 9 môn tiếng Anh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ……………

TRƯỜNG THCS………..

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ 2

NĂM HỌC 2020-2021

MÔN TIẾNG ANH LỚP 9

Thời gian làm bài : ….phút

Chọn từ có cách phát âm khác với những từ sót lại (1.0 điểm)

1. A. earthquake

B. blanket

C. sticky

D. know

2. A. worked

B. watched

C. cleaned

D. helped

3. A. looks

B. cats

C. roofs

D. opens

4. A. eleven

B. employ

C. get

D. complete

5. A. plumber

B. brother

C. September

D. bill

II. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc (2.0 điểm)

1. She has a lot of novels (write)....................................in English.

2. It is hot today and we wish we (be).................. .......in the swimming pool.

3. That bridge (build) ..............................in 2011.

4. If we protect our environment, we (have)....................an ideal place to live.

5. He (learn).............................English since he was ten years old.

6. I don't want (talk)...............................back by anyone.

III. Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi (2.0 điểm)

1. The teacher can't come to class today. He teaches us math.

→ The teacher who ....................................... ...............................................................

2. It rained heavily but she managed to come to class on time.

→ Although ......................................................... .....................................................

3. I don't have miễn phí time to go out with my friends.

→ I wish .................................................... ..........................................................

4. The examiner asked Lan: "Do you spend much time on your English?"

→ The examiner asked Lan.............................. ..................................................................

5. The students said that Lan was the best at math in her school.

→ Lan............................................................ ................................................................

IV. Mỗi câu có một lỗi sai. Gạch chân từ sai và viết từ đúng vào cuối câu (1.5 điểm)

1. Do you know the girl whom helped you yesterday ? => .......................

2. Would you like to attend a college or an university ? => .......................

3. You have never gone abroad , haven't you ? => .......................

4. The science have warned the local people of the natural disasters. => .........

5. We have worked in this city since 4 years. => ....................

6. She suggested go to work by bike. => ....................

VI. Đọc kỹ đoạn văn và reply những câu hỏi sau. (2 điểm)

Thomas A. Edison was born in Milan, Ohio, on February 11th, 1847. His family moved to Port Huron, Michigan, when he was seven years old. Surprisingly, he attended school for only two months. His mother, a former teacher, taught him a few things, but Thomas was mostly self-educated. His natural curiosity led him to start experimenting at a young age.

Thomas Alve Edison lit up the world with his invention of the electric light. Although the electric light seems to be the most useful, it was not his only invention. He also invented the record player, the motion picture camera, and over 1,200 other things. About every two weeks he created something new.

He worked 16 out of every 24 hours. Sometimes he worked so intensely that his wife had reminded him to sleep and eat.

Thomas Edison died at the age of 84 on October 18th , 1931, at his estate in West Orange, New Jersey. He left numerous inventions that improved the quality of life all over the world.

1. When and where was Edison born?

=>...............................................................................................

2. How did Thomas Edison light up the world?

=>..............................................................................................

3. How often did Edison create something new?

=>..................................................................................................

4. How old was Edison when he died?

=>................................................................................................

VI. Sử dụng những từ đã cho để điền vào chỗ trống trong câu. (1.5 điểm)

throughout; housework; majority; celebrate; from; greeting

In the USA, people (1).....................Mother's day and Father's day. Mother's day is celebrated on the second Sunday in May. On this occasion, mother usually receives (2)..................cards and gifts from her husband and children. The best gifts of all American Moms are a day of leisure. The (3)... ...............of American mothers have outside jobs as well as (4)...................., so their working days are often very hard. Flower is an important part of Mother's day. Mothers are often given a plant for the occasion, particularly if they are elderly.

Father's day is celebrated (5)................the USA and Canada on the third Sunday in June. The holiday customs are similar to Mother's day. Dad also receives greeting cards and gifts (6)............. his family and enjoys a day of leisure.

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Anh 9

I. Chọn từ có cách phát âm khác với những từ sót lại (1.0 điểm)

1 - D;

2 - C;

3 - D

4 - D

5 - A;

II. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc (2.0 điểm)

1. She has a lot of novels (write).................written...................in English.

2. It is hot today and we wish we (be)..............were.... .......in the swimming pool.

3. That bridge (build) ................was built..............in 2011.

4. If we protect our environment, we (have)............will have.......an ideal place to live.

5. He (learn)..........has learned...................English since he was ten years old.

6. I don't want (talk).............to talk..................back by anyone.

III. Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi (2.0 điểm)

1 - The teacher who teaches us math, can't come to class today.

2 - Although it rained heavily, she managed to come to class on time.

3 - I wish I had miễn phí time to go out with my friends.

4 - The examiner asked Lan if/ whether she spent much time on her English.

5 - Lan was said to be the best at math in her school.

IV. Mỗi câu có một lỗi sai. Gạch chân từ sai và viết từ đúng vào cuối câu (1.5 điểm)

1 - who thành who/ that;

2 - an thành a;

3 - haven't thành have;

4 - science thành scientists;

5 - since thành for;

6 - go thành going;

VI. Đọc kỹ đoạn văn và reply những câu hỏi sau. (2 điểm)

1 - He was born in Milan, Ohio, on February 11th, 1847.

2 - He lit up the world with his invention of the electric light.

3 - About every two weeks he created something new.

4 - He was 84 years old when he died.

Hướng dẫn dịch

Thomas A. Edison sinh ra ở Milan, Ohio, vào trong ngày 11 tháng 2 năm 1847. Gia đình ông chuyển đến Port Huron, Michigan, khi ông được bảy tuổi. Điều đáng ngạc nhiên là ông chỉ đi học được hai tháng. Mẹ ông, một cựu giáo viên, đã dạy ông một số điều, nhưng Thomas chủ yếu là tự học. Sự tò mò bẩm sinh đã khiến ông bắt đầu thử nghiệm khi còn nhỏ.

Thomas Alve Edison đã thắp sáng toàn cầu với ý tưởng ra đèn điện. Mặc dù đèn điện có vẻ là hữu ích nhất, nhưng nó không phải là ý tưởng duy nhất của ông. Ông cũng ý tưởng ra máy ghi âm, máy ảnh chuyển động và hơn 1.200 thứ khác. Khoảng hai tuần một lần, ông ấy tạo ra một chiếc gì đó mới.

Ông ấy đã làm việc 16 trên 24 giờ. Đôi khi ông làm việc căng thẳng đến mức vợ ông phải nhắc nhở ông ăn ngủ.

Thomas Edison qua đời ở tuổi 84 vào trong ngày 18 tháng 10 năm 1931, tại khu đất của ông ở West Orange, New Jersey. Ông đã để lại rất nhiều ý tưởng giúp cải thiện chất lượng cuộc sống trên toàn toàn cầu.

VI. Sử dụng những từ đã cho để điền vào chỗ trống trong câu. (1.5 điểm)

1- celebrate;

2 - greeting;

3 - majority;

4 - housework;

5 - throughout;

6 - from;

Đề thi giữa kì 2 môn Sinh học lớp 9

Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 9

Tên chủ đề Nhận biết40% = 4.0đ Thông hiểu30% = 3.0đ Vận dụng 30% =3.0đ
Vận dụng thấp20% = 2.0đ Vận dụng cao10% = 1.0đ
TN TL TN TL TN TL TN TL

ứng dụng di truyền

27.5%=2.75đ

C7

0.25đ

C1

0.25đ

C1

2.0đ

C12

0.25đ

Sinh vật và môi trường

25%=2.5đ

C4;6

0.5đ

C2; 11

0.5đ

C9;10

0.5đ

C4

1.0đ

Hệ sinh thái

47.5=4.75đ

C5

0.25đ

C2

3.0đ

C8

0.25đ

C3

0.25đ

C3

1.0đ

Tổng số

16Câu=100%

100% = 10đ

10%

1.0đ

30%

3.0đ

10%

1.0đ

20%

2.0đ

10%

1.0đ

10%

1.0đ

10%

1.0đ

Đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn Sinh học

A/ TRẮC NGHIỆM: (Mỗi câu đúng 0.25 điểm)

Câu 1: Phép lai nào tiếp trong tương lai tạo được ưu thế lai

a. Lai gần ở động vật

b. Lai con cái với cha mẹ

c. Lai khác dòng với nhau

d. Tự thụ phấn bắt buột ở thực vật

Câu 2: Loại cây nào tiếp trong tương lai là cây ưa bóng?

a. Cây xương rồng

b. Cây phượng

c. Cây mít

d. Cây lá lốt

Câu 3: Viết những chuỗi đồ ăn rất có thể có tiếp trong tương lai:

cây xanh, hươu, sâu ăn lá, chim ăn sâu, hổ.

Câu 4: Biện pháp nào tiếp trong tương lai đã làm đất bị thoái hóa?

a. Trồng rừng chống xói mòn

b. Thay đổi những loại cây trồng tương thích

c. Bón phân hữu cơ hợp lí

d. Đốt rừng lấy đất canh tác.

Câu 5: Độ đa dạng trong một quần xã sinh vật được thể hiện bởi tính chất:

a. Mức độ phong phú về số lượng loài trong quần xã.

b. Mật độ cá thể của từng loài trong quần xã.

c. Sự chênh lệch tỉ lệ đực, cái giữa những quần thể trong một quần xã.

d. Tỉ lệ % số địa điểm bắt gặp một loài trong tổng số địa điểm quan sát.

Câu 6: Hoạt động nào tiếp trong tương lai của con người không tác động đến môi trường?

a. Săn bắn

b. Chiến tranh

c. Hái lượm

d. Đốt rừng

Câu 7: thể hiện của thoái hoá giống là:

a. Cơ thể lai có sức sống cao hơn cha mẹ.

b. Cơ thể lai có sức sống kém dần.

c. Cơ thể lai sinh trưởng mạnh hơn cha mẹ.

d. Năng suất thu hoạch tạo thêm.

Câu 8: Dấu hiệu nào tiếp trong tương lai không phải là đặc trưng của quần thể:

a. Tỉ lệ giới tính.

b. Thành phần nhóm tuổi.

c. Mật độ cá thể.

d. Độ đa dạng.

Câu 9: những cành phía dưới của những cây ưa sáng trong rừng thường bị rụng sớm vì

a. những cành này tổng hợp được ít chất hữu cơ.

b. Khả năng thoát hơi nước kém hơn nên cành sớm khô và rụng.

c. Khả năng hút nước kém hơn nên cành sớm khô và rụng.

d. Dễ bị sâu bệnh.

Câu 10: Cây sống ở nơi nhiều ánh sáng và khô cằn thường có tính chất là:

a. Lá to và màu nhạt.

b. Lá to và màu sẫm.

c. Lá nhỏ và màu nhạt.

d. Lá nhỏ và màu sẫm.

Câu 11: Tập hợp nào tiếp trong tương lai là quần xã sinh vật:

a. Bầy khỉ sống trong rừng.

b. Các sinh vật trong rừng nhiệt đới

c. Đàn voi trong rừng châu Phi.

d. Đồi cọ.

Câu 12: Trong chọn giống, dùng phương tự thụ phấn hay giao phối gần là để:

a.Tạo giống mới.

b. Tạo dòng thuần.

c. Tạo ưu thế lai

d. Cải tạo giống

B/ TỰ LUẬN

Câu 1/ (2.0 điểm) Giải thích vì sao không dùng con lai F1(lai kinh tế) để làm giống?

Câu 2/ (3.0 điểm) Thế nào là quần thể; quần xã?

Câu 3/ (1.0 điểm) Viết lưới đồ ăn rất có thể có tiếp trong tương lai? Sâu; cây xanh; chuột; cầy; bọ ngựa; rắn.

Câu 4/ (1.0 điểm) Giải thích cây trồng gần cữa sổ trong nhà thì cây sẽ vươn ra ngoài cữa.

Đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 9 môn Sinh học

A/ TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu đúng 0.25 điểm

C1 C2 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12
c d d a c b d a c b b

B/ TỰ LUẬN

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

- Nếu con lai F1 có kiểu gen dị hợp về những cặp gen VD kiểu gen Aa

- Khi cho F1 giao phối với nhau thì con lai F2 có kiểu hình không giống nhau

- những gen lặn a (gen xấu) gặp nhau tạo ra đồng hợp gen lặn được thể hiện ra kiểu hình (gây hại cho sinh vật)

0.5đ

0.5đ

1.0đ

Câu 2

a/ Quần thể sinh vật là tập hợp những cá thể cùng loài.

- Sinh sống trong vòng không gian nhất định, ở một thời điểm nhất định

- Có khả năng giao phối và sinh sản tạo thành những thế hệ mới.

b/- Quần xã sinh vật là tập hợp những quần thể sinh vật thuộc những loài không giống nhau.

- Cùng sống trong một không gian và thời gian nhất định.

- Chúng có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau, tạo thành thể thống nhất (Mối quan hệ dinh dưỡng).

0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

Câu 4

- Vì cây có chất diệp lục (màu xanh) hấp thụ những tia ánh sáng để chế tác chất hữu cơ.

- Nên khi trồng cây trong nhà gần cữa sổ thì cây sẽ nghiên về phía có ánh sáng, nên cây vươn ra ngoài

0.5đ

0.5đ

Đề thi giữa kì 2 môn Lịch sử lớp 9

Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Lịch sử lớp 9

Tên chủ đề

(Nội dung, chương…)

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Vận dụng

Vận dụng cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Chủ điề 1: Đảng cộng sản Việt Nam phát hành

trình diễn nội dung luận cương tháng 10/1930

Vận dụng những kỹ năng để hiểu cương lĩnh chính trị của Bác

Số câu:2

Số điểm:4

Tỉ lệ: 40%

Số câu: 1

Số điểm: 3

Số câu: 1

Số điểm: 1

Số câu: 2

4 đ= 40 %

Chủ đề 2: Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 và sự xây dựng nước VNDCCH

những sự kiện của cách mạng tháng 8

Tại sao cuộc cách mạng tháng tám thắng lợi

Số câu:2

Số điểm:3

Tỉ lệ: 30%

Số câu: 1

Số điểm: 1

Số câu: 1

Số điểm: 2

Số câu: 2

3đ= 30%

Chủ đề 3: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

những sự kiện, nội dung của Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

Phân tích đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của

Số câu:5

Số điểm:3

Tỉ lệ: 30%

Số câu: 4

Số điểm: 1

Số câu: 1

Số điểm: 2

Số câu: 5

3đ=30%

Tổng số câu:8

Tổng số điểm:10

Tỉ lệ:100%

Số câu: 2

Số điểm: 4

40%

Số câu: 5

Số điểm: 3

30%

Số câu: 2

Số điểm: 3

30%

Số câu: 9

Số điểm: 10

100%

Đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn Lịch sử

A Trắc nghiệm ( 3đ)

Câu 1 Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu mà em cho là đúng nhất? (1đ)

1/ Hiệp định Sơ Bộ được ký vào thời gian nào?

A. 6/3/1946.

C. 8/3/1946.

B. 7/3/1946.

D. 9/3/1946.

2/ Ngày 18/12/1946 Pháp làm gì để buộc chính phủ ta giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu?

A. Đánh ta.

B. Dụ dỗ ta.

C. Gửi tối hậu thư.

D. Vừa đánh vừa dụ dỗ.

3/ “ Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” là của

A. Trường Chinh.

B. Trần Phú.

C. Hồ Chí Minh.

D. Nguyễn Tuân.

4/ Một trong những thủ đoạn của thực dân Pháp tiến công lên Việt Bắc năm 1947 là

A. tiêu diệt phần lớn bộ đội chủ lực của ta.

B. tiêu diệt hoàn toàn quân ta.

C. tiêu diệt một bộ phân nhỏ quân ta.

D. khóa chặt biên giới Việt – Lào.

Câu 2 Nối những ý đúng lại với nhau? (1 đ)

Thời gian Cột nối Sự kiện
1/ Tháng 8/1945 1+ a. Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập
2/ Ngày 19/8/1945 2+ b. Khởi nghĩa thắng lợi ở thành phố sài gòn
3/ Ngày 25/8/1945 3+ c. Khởi nghĩa thắng lợi ở Thủ Đô Hà Nội
4/ Ngày 2/9/1945 4+ d. Nhật đầu hàng liên minh
e. Khởi nghĩa thắng lợi ở Huế

Câu 3/ Chọn những từ, cụm từ sau điền vào chổ trống cho tương thích ( cương lĩnh, Nguyễn Ái Quốc, sáng tạo, đúng đắn, Mác – Lê Nin) ( 1đ)

Cương lĩnh chính trị trước tiên của Đảng Cộng Sản Việt Nam do…………………………….. soạn thảo là một………………………………..cách mạng giải phóng dân tộc…………………………, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa ………………………………….. vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam…

B. Tự luận ( 7 đ)

Câu 1: trình diễn nội dung luận cương tháng 10/1930? (3 đ)

Câu 2: Tại sao nói cuộc cách mạng tháng 8 là sự kiện vĩ đại của dân tộc? (2 đ)

Câu 3: Phân tích đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta? ( 2 đ)

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn Sử

I. Trắc nghiệm (0,5Đ/ Ý)

Câu 1 1A 2C 3C 4A
Câu 2 1D 2C 3B 4A
Câu 3 Nguyễn Ái Quốc Cương lĩnh đúng đắn Mác – Lê Nin

B Tự luận

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 1: (3)

* Nội dung

- Xác định đường lối chiến lược CMĐD là: CMTS dân quyền sau đó tiến thẳng lên CNXH bỏ qua TBCN

- Nhiệm vụ chiến lược : đánh đổ CNĐQ Pháp và cơ chế phong kiến

- Phương pháp CM : Khi tình thế CM xuất hiện lãnh đạo quần chúng vũ trang bạo động

- Lãnh đạo CM :ĐCS

- Lực lượng CM : Công – nông

- XD chính quyền công nông

- CMVN gắn liền khăng khít với CMTG

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,25

0,25

Câu 2: (2 đ)

- CMT8 là sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc là vì: đã phá tan hai xiềng xích nô lệ Nhật-Pháp, lật đổ ngai vàng phong kiến, lập ra nước VNDC cộng hòa , đưa VN trở thành một nước độc lập, mo83 ra kỉ nguyên mới cho dân tộc ta – kỉ nguyên độc lập, tự do

- Cổ vũ nhân dân những nước thuộc địa và phụ thuộc, góp phần củng cố hòa bình ở khu vực ĐNA nói riêng, toàn cầu nói chung.

1,5

0,5

................

Đề thi giữa kì 2 môn GDCD lớp 9

Ma trận đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn GDCD

Cấp độ

Chủ đề

Nhận Biết Thông hiểu Vận dụng Tổng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
TN TL TN TL TN TL TN TL

Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân.

Hiểu được một số quy định của pháp lý VN về hôn nhân.

Phân biệt được việc làm đúng sai trong hôn nhân, quyền và nghĩa vụ cơ bản của bản thân trong việc chấp hành luật hôn nhân và gia đình,

Vận dụng kỹ năng đã học giải quyết vấn đề đưa ra

2

4

40%

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

1 c5

1

10%

1 (c9 ý a)

1,5

15%

(c9 ý b)

1,5

15%

Quyền tự do Sale và nghĩa vụ đóng Thuế VAT.

Biết một số quy định về quyền tự do Sale của công dân.

Nêu được thế nào là Thuế VAT, vai trò của Thuế VAT đối với việc phát triển kinh tế xã hội của tổ quốc.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

2 (c3, 4)

0,5

5%

1 (c8)

2

20%

3

2,5

25%

Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.

Biết được một số quy định của pháp lý về tuổi lao động, hành vi, vi phạm Luật lao động.

Nêu được trách nhiêm và nghĩa vụ Lao động của công dân ngay lúc còn ngồi ghế nhà trường

3

3

30%

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

2 (c1, 2)

0,5

10%

1 (c7)

2

20%

Bài 11, 12, 13,14

Nêu được những khái niệm cơ bản tương thích với chủ đề bài học

1

1

10%

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

1 (c6)

1

10%

T.Số câu

T.Số điểm

Tỉ lệ

5

3

30%

3

4

40%

1

3

30%

9

10

100%

Đề kiểm tra giữa học kì II lớp 9 môn GDCD

Phần I: Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)

Khoanh tròn những chữ cái trước câu reply đúng

Câu 1: (0,25 điểm): Theo quy định của Luật lao động, người lao động phải là người.

A. Ít nhất đủ từ 18 tuổi trở lên

B. Ít nhất đủ từ 16 tuổi trở lên

C. Ít nhất đủ từ 15 t uổi trở lên

D. Ít nhất đủ từ 14 tuổi trở lên

Câu 2: (0,25 điểm): Hành vi nào dưới đây không vi phạp luật lao động:

A. Trộm cắp, tham ô vật tư tài sản của doanh nghiệp

B. Nghỉ thai sản theo cơ chế.

C. Đến muộn về sớm trước thời gian quy định.

D. Tự ý nghỉ việc dài ngày không tồn tại lý do.

Câu 3: (0,25 điểm) Quyền tự do Sale của công dân có nghĩa vụ là công dân có quyền:

A. Sale bất kỳ mặt hàng nào.

B. Làm mọi cách để được có lợi nhuận cao.

C. Tự do lựa chọn mặt hàng Sale theo quy định của pháp lý.

D. Sale không nhất thiết phải kê khai với cơ quan nhà nước vì ít mặt hàng.

Câu 4: (0,25 điểm) Hành vi nào dưới đây không vi phạm pháp lý về Sale:

A. Sale những mặt hàng nhà nước cấm.

B. Sale những mặt hàng có ghi trong giấy phép.

C. Kê khai không đúng số vốn Sale.

D. Sale những mặt hàng không tồn tại trong giấy phép đăng ký Sale

Câu 5: (1 điểm): Hãy điền những từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trông dưới đây để hoàn thành những nguyên tắc cơ bản của cơ chế hôn nhân Việt Nam:

- Hôn nhân tự nguyện (1) ……………………………… một anh xã, vợ anh xã (2) ………………

- Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc những dân tộc, tôn giáo giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa công dân Việt Nam với người quốc tế được tôn trọng và được (3) ……………………

- Vợ anh xã có nghĩa vụ triển khai chính sách (4) ………………………………..

Câu 6 (1 điểm) Nối cột A tương ứng với cột B sao cho tương thích

A Nối B

1. Lao động

1.............

A. Là quyền của công dân được lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế, ngành nghề và quy mô Sale..

2. Thanh niên

2............

B. Hôn nhân đúng pháp lý là hôn nhân dựa trên cơ sở tình yêu chân chính: Là sự quyến luyến đồng cảm của 2 người khác giới. Quan tâm sâu sắc, chân thành, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau,vị tha, nhân ái, chung thuỷ.

3. Hôn nhân đúng pháp lý là

3..............

C Là “lực lượng nòng cốt” vì họ là những người được đào tạo giáo dục toàn diện, có kinh nghiệm, được chuẩn bị chu đáo …

4. Quyền tự do Sale.

4.............

D. Là hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và những giá trị tinh thần cho xã hội.

E. Hôn nhân không được pháp lý thừa nhận, không dựa trên cơ sở tình yêu chân chính; vì tiền, vì dục vọng, bị ép buộc

* Phần II: Trắc nghiệm tự luận: 7 ( điểm).

Câu 7: (2 điểm): Để trở thành người lao động tốt, mỗi học viên chúng ta cần phải làm gì?

Câu 8: (2 điểm): Thuế VAT là gì? Vai trò của Thuế VAT đối với việc phát triển kinh tế xã hội của tổ quốc?

Câu 9: (3 Điểm): Hoa năm nay tròn 14 tuổi, thấy anh H.V.T có điều kiện kinh tế khá giả và hai bên gia đình có sự thân thích nên Hoa bị cha mẹ ép gả cho T một người mà Hoa không yêu, với lý do người đó giàu nên rất có thể đảm bảo cuộc sống cho chị.

Hỏi: a) Em đồng ý với việc làm của cha mẹ của Hoa không ? Vì sao?

b) Nếu là người thân của Hoa em sẽ làm gì?

Đáp án đề thi giữa kì 2 môn GDCD lớp 9

Phần I: Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm).

- Từ câu 1 đến câu 4: Mỗi ý đúng được 0,25 điểm.

Câu 1 2 3 4
Đáp án C B C B

Câu 5: (1 điểm)

Mục

1

2

3

4

Đáp án

Tiến bộ, một vợ

Bình đẳng

pháp lý bảo vệ

Dân số và kế hoạch hóa gia đình

Câu 6 (1 điểm)

1 - D

2 - C

3 - B

4 - A

Phần II: Trắc nghiệm tự luận: (7 điểm).

Câu

Đáp án

Điểm

1

- Để trở thành người lao động có ích chăm chỉ học tập để có đủ kỹ năng chuẩn bị cho nghề nghiệp trong tương lai, giúp đỡ gia đình, tham gia những buổi lao động tập thể, tích cực rèn luyện than thể, chăm sóc sức khỏe để có một cơ thể khỏe mạnh.

2

2

- Thuế VAT là một phần thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi tiêu cho những công việc chung.

- Vai trò của thế đối với việc phát triển kinh tế xã hội của tổ quốc; có tác dụng ổn định thị trường, điểu chỉnh cơ cấu kinh tế, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế theo định hướng của nhà nước

1

1

3

a) - Không đồng ý với ý của cha mẹ Hoa.

- Vì đây là cưỡng ép kết hôn, tảo hôn, hành vi vi phạm pháp lý. Hôn nhân phải dựa trên cơ sở tình yêu, sự tự nguyện mới có hạnh phúc chứ không phải tiền bạc là yếu tố tạo lên hạnh phúc

b) Em sẽ khuyên chị Hoa dứt khoát từ chối việc kết hôn được cha mẹ sắp đặt với người đàn ông đó, lựa lời nói cho cha mẹ hiểu: Chỉ có dựa trên cơ sở tình yêu chân chính, sự tự nguyện mới tạo thành hôn nhân hạnh phúc hoặc nhờ người có uy tín can thiệp để cha mẹ hiểu và từ bỏ ếp con kết hôn

(học viên rất có thể reply theo quan điểm cá nhân tương thích chuẩn mực đạo đức và pháp lý )

0,5

1

1,5

Đề thi giữa kì 2 môn Vật lý lớp 9

Ma trận đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn Vật lí

Nội dung

Tổng số tiết

Tổng số tiết lý thuyết

Tỉ lệ thực dạy

Trọng số

LT

VD

LT

VD

những tác dụng của dòng điện xoay chiều

Truyền tải điện năng đi xa

Máy biến thế

6

4

2,8

3,2

18,7

21,3

Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Thấu kính quy tụ

Ảnh của một vật tạo bởi TKHT

Thấu kính phân kì

Ảnh của một vật tạo bởi TKPK

9

5

3,5

5,5

23,3

36,7

Tổng

15

9

6,3

8,7

42

58

2. Tính số câu hỏi cho từng chủ đề

Cấp độ nhận thức

Nội dung

Trọng số

Số lượng câu

Điểm số

T.Số

TN

TL

Cấp độ 1, 2 ( lý thuyết)

những tác dụng của dòng điện xoay chiều

Truyền tải điện năng đi xa

Máy biến thế

18,7

18,7.8:100= 1,5» 1

1- 1,0 đ

1,0 đ

Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Thấu kính quy tụ

Ảnh của một vật tạo bởi TKHT

Thấu kính phân kì

Ảnh của một vật tạo bởi TKPK

23,3

1,9» 2

1 - 0,5 đ

1 - 1,0 đ

1,5 đ

Cấp độ 3, 4 ( vận dụng)

những tác dụng của dòng điện xoay chiều

Truyền tải điện năng đi xa

Máy biến thế

21,3

1,7» 2

1- 0,5

1 - 2,5 đ

3,0 đ

Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Thấu kính quy tụ

Ảnh của một vật tạo bởi TKHT

Thấu kính phân kì

Ảnh của một vật tạo bởi TKPK

36,7

2,9» 3

2 - 1,0

1- 2,5 đ

4,5 đ

Tổng

100

8

4 - 2,0 đ

4- 8,0 đ

8- 10đ

Đề thi giữa kì 2 môn Vật lý lớp 9

I. Trắc nghiệm (2,0 điểm): Hãy chép đáp án đúng của mỗi câu vào bài kiểm tra:

Câu 1 (0,5 điểm): Để giảm hao phí trên đường dây khi truyền tải điện đi xa người ta thường dùng cách nào?

A. Giảm điện trở R.

B. Giảm công suất nguồn điện.

C. Tăng hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn điện.

D. Tăng tiết diện của dây.

Câu 2 (0,5 điểm): Thấu kính phân kì là thấu kính:

A. Tạo bởi một mặt phẳng và một mặt cong.

B. Tạo bởi hai mặt cong

C. Có phần rìa mỏng hơn phần giữa.

D. Có phần rìa dày hơn phần giữa.

Câu 3 (0,5 điểm): Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính, cách thấu kính quy tụ 45cm, thấu kính có tiêu cự f = 15cm. Ảnh A’B’ có đặc điểm nào dưới đây:

A. Ảnh thật, ngược chiều, nhỏ hơn vật.

B. Ảnh thật, ngược chiều, lớn hơn vật.

C. Ảnh thật, cùng chiều, lớn hơn vật.

D. Ảnh thật, cùng chiều, nhỏ hơn vật.

Câu 4 (0,5 điểm): Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính, cách thấu kính phân kì 5cm, thấu kính có tiêu cự f = 15cm. Ảnh A’B’ có đặc điểm nào dưới đây:

A. Ảnh ảo, ngược chiều, nhỏ hơn vật

B. Ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật

C. Ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật

D. Ảnh ảo, ngược chiều, lớn hơn vật

II. Tự luận (8,0 điểm):

Câu 1 (1,0 điểm): Em hãy nêu những bộ phận chính của máy phát điện xoay chiều?

- Một máy phát điện xoay chiều gồm có hai bộ phận đúng là nam châm và cuộn dây dẫn. Một trong hai bộ phận đó đứng yên gọi là stato, bộ phận cò lại quay gọi là rôto.

Câu 2 (2, 5 điểm): Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 4400 vòng, cuộn thứ cấp có 240 vòng. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 220V thì ở hai đầu cuộn dây thứ cấp có hiệu điện thế là bao nhiêu?

Câu 3 (1,0 điểm): Em hãy nêu cấu trúc của thấu kính quy tụ và thấu kính phân kì?

Câu 4 ( 3,5 điểm): Vật AB cao h = 0,5 mm được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì có tiêu cự f = 10 cm. Điểm A nằm trên trục chính và cách quang tâm một khoảng OA = d = 6 cm

a. Hãy dựng ảnh A’B’ của AB?

b. Hãy tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và chiều cao của ảnh?

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn Vật lí

I. Trắc nghiệm (2,0 điểm): Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4
Đáp án C D A B

II. Tự luận

Câu 1

- Một máy phát điện xoay chiều gồm có hai bộ phận đúng là nam châm và cuộn dây dẫn.

- Một trong hai bộ phận đó đứng yên gọi là stato, bộ phận cò lại quay gọi là rôto.

Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 9

Ma trận đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn Hóa học

NỘI DUNG CHÍNH NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG TỔNG
TN TL TN TL TN TL

Chương 3:

Phi kim và sơ lược về……….

Câu 1

Câu 1

3,75 đ

Chương 4: hiđrocacbon.

Câu 2 ý 3,4 ,8(0,75 đ)

0,75 đ

TỔNG

3 đ

5 đ

2 đ

10 điểm

Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 9

Phần trắc nghiệm ( 4 điểm):

Câu 1: (1,5 điểm):Cho những cụm từ sau: electron , lớp electron, kim loại, phi kim, hai, tan, tăng dần, giảm dần, tan nhiều điền vào dấu ……trong những câu sau:

- Chu kì là dãy những nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số (1)………………… và được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

- Nhóm II gồm những nguyên tố (2)………………..Nguyên tử của chúng đều có (3)…………

electron lớp ngoài cùng. Tính kim loại của những nguyên tố (4)………………….

- Nhỏ vài giọt benzen vào ống nghiệm đựng nước, lắc nhẹ, benzen không (5)………………

trong nước nhưng (6)…………….. trong dầu ăn.

Câu 2: (2,5 điểm): Nối những ý ở cột A với những ý ở cột B để hoàn thành cột C trong bảng sau:

Phần tự luận:(6 điểm):

Câu 3: ( 2điểm): Viết công thức cấu trúc dạng mạch thẳng của những chất hữu cơ có công thức phân tử sau: C3H7Cl, C3H6, C3H4

Câu 4: (1điểm): Nêu phương pháp hóa học để phân biệt những khí CH4, C2H4, CO2 ?

Câu 5 🙁 3 điểm): Đốt cháy 14 ml hỗn hợp khí mêtan và axetilen cần phải dùng 33,6ml khí oxi.Tính phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp.( những khí đo ở đktc)

--------------Hết--------------

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn Hóa

Phần trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1:(1,5 điểm): Điền đúng 1 ý được 0,25đ

1) lớp electron

2) kim loại

3) hai

4) tăng dần

5) tan

6) tan nhiều

Câu 2: (2,5 điểm): Điền đúng 1 phản ứng được 0,25 điểm

1-B

2- A, B, C, D

3- A, D

4- B,C, D

Đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn Tin học

Đề thi giữa kì 2 môn Tin học lớp 9

TRƯỜNG THCS……..

ĐỀ KIÊM TRA GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2020- 2021

MÔN: TIN HỌC 9

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM(2đ). Lựa chọn phương án reply đúng nhất trong những câu sau:

Câu 1: Để Chọn màu nền cho trang chiếu ta vào:

A. Insert Background

B. Format Background

C. Edit Background

D. File Background

Câu 2: Chúng ta gọi một cách ngắn gọn những nội dung trên những trang chiếu là:

A. Văn bản

B. Hình ảnh

C. Âm thanh

D. Đối tượng

Câu 3. Để chèn âm thanh, phim ảnh vào PowerPoint em triển khai

A. Insert – Slide From File

B. Format – Movies and Sound

C. Insert – Movies and Sound

D. Slide Show – Movies and Sound

Câu 4. Sắp xếp theo thứ tự những bước để tạo màu nền cho trang chiếu?

j. Nháy nút Apply trên hộp thoại.

k. Nháy mũi tên và chọn màu thích hợp.

l . Chọn lệnh Format à Background.

m. Chọn trang chiếu trong ngăn trái (ngăn Slide).

A. j-k-l-m

B. m-l-k-j

C. l-k-j-m

D. k-l-j-m

Câu 5: Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn xóa sổ một Slide, ta triển khai?

A. File à Delete Slide

B. Slide Show à Delete Slide

C. Tools à Delete Slide

D. Edit à Delete Slide

Câu 6: Để tạo hiệu ứng cho những đối tượng trên trang chiếu ta vào:

A. Slide Show Animation Schemes

B. Slide Show Custom Animation

C. Slide Show Slide Transition

D. Slide Show Animation Transition

Câu 7 Hãy chọn câu reply sai trong những câu sau:

A. Ảnh động gồm có một số ảnh tĩnh ghép lại và thể hiện theo thứ tự thời gian trên màn hình

B. Phim được quay bằng máy ảnh kĩ thuật số cũng là một dạng ảnh động

C. Ảnh động là ảnh chụp lại một cảnh hoạt động của con người hoặc những sự vật

D. Khi hiển thị ảnh động trên màn hình máy tính ta sẽ nhìn thấy hình chuyển động

Câu 8: Để di chuyển toàn bộ trang chiếu, em sử dụng cặp nút lệnh nào tiếp trong tương lai:

B. PHẦN TỰ LUẬN (8đ):

Câu 9 (2 điểm): Em rất có thể đặt hiệu ứng chuyển trang chiếu từ trang trước tiên đến trang sau cùng một cách tự động được hay không? Nếu được, hãy nêu cụ thể những bước triển khai?

Câu 10 (3 điểm): Đa phương tiện là gì? Hãy nêu 2 ví dụ về cách tiếp nhận thông tin đa phương tiện? Nêu những thành phần của đa phương tiện?

Câu 11 (3 điểm): Nêu những bước tạo ảnh động bằng phần mềm Beneton Movie GIF?

Đáp án đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn Tin

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án B D C B D A C A
Điểm 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

II. TỰ LUẬN:

Câu ĐÁP ÁN ĐIỂM

9

· Được

· B1: Chọn trang chiếu cần tạo hiệu ứng

· B2: Mở bảng chọn Slide Showà Slide Transition

· B3: Nháy chọn hiệu ứng thích hợp bên phải cửa sổ

· B4: Đặt thời gian chuyển trang tại ô Automatically Affter

· B5: Chọn Apply to All Slide để áp dụng cho toàn trang chiếu

0.75

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

10

Đa phương tiện là: sự phối hợp thông tin nhiều dạng không giống nhau và những thông tin đó thể hiện một cách đồng thời.

Ví dụ:

- Khi giảng bài, thầy cô vừa nói (dạng âm thanh) vừa dùng bút (phấn) viết vẽ hình lên bảng (dạng văn bản hoặc hình ảnh).

- Em xem một cuốn truyện tranh, vừa có hình ảnh, vừa có nội dung

- những thành phần của đa phương tiện:

+ Văn bản

+ Âm thanh

+ Ảnh tĩnh

+ Ảnh động

+ Phim

1

0.75

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

11

* những bước tạo ảnh động:

- B1: Nháy chuột lên nút New project trên thanh công cụ.

- B2: Nháy nút Add Frame(s) trên thanh công cụ.

- B3: Chọn tệp ảnh (tĩnh hoặc động) từ cửa sổ chọn tệp.

- B4: Nháy nút Open để đưa tệp ảnh đã chọn vào ảnh động.

- B5: Lặp lại những bước từ 2 đến 4 để đưa tệp ảnh khác vào ảnh động. - B6: Nháy nút Save để lưu kết quả.

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

.........

Mời những bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *