10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2020 – 2021 giúp những em học viên lớp 6 tìm hiểu thêm, luyện giải đề để nắm được cấu trúc ra đề thi, biết cách phân chia thời gian cho hợp lý. Nhờ đó, sẽ đạt được kết quả như mong muốn trong kỳ thi học kì 2 sắp tới đây.

Sau khi hoàn thành phần bài học cơ bản của Toán lớp 6 hãy thử sức mình với 10 đề thi thử học kỳ 2 môn Toán lớp 6 dưới đây để kiểm tra lại kỹ năng của tớ và nhanh gọn bổ sung những điều còn thiếu sót trước khi kỳ thi học kỳ 2 chính thức ra mắt những em nhé. Vậy mời những em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Đề ôn thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2020 – 2021

  • Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 1
  • Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 2
  • Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 3
  • Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 4
  • Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 5
  • Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 6

Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 1

Bài 1: triển khai phép tính: (3 đ)

a) frac{2}{3}-frac{5}{7} . frac{14}{25}

b) -frac{2}{5}.frac{5}{8} + frac{5}{8}.frac{3}{5}

c)25%-1frac{1}{2} + 0,5.frac{12}{5}

Bài 2: Tìm x, biết: (3 đ)

a) x + frac{1}{2} = frac{3}{4}

b) frac{4}{5}.x = frac{4}{7}

c) 8x = 7,8.x +25

Bài 3: (2 đ) Một quyển sách dày 36 trang. Ngày đầu An đọc được 4/9 số trang sách. Ngày thứ hai An đọc tiếp 50% số trang sách còn sót lại. Hỏi An còn bao nhiêu trang sách vẫn chưa đọc?

Bài 4: Cho 2 tia OB và OC cùng nằm trên 1 nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Biết góc AOB = 60o và góc AOC = 120o.

a) Tia OB có nằm giữa 2 tia OA và OC không? Vì sao? (0,5đ)

b) Tia OB có phải là tia phân giác của góc AOC không? Vì sao? (1đ)

c) Vẽ OD là tia đối của tia OA và OE là tia phân giác của góc DOC.Tính (0,5đ)

Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 2

Bài 1: triển khai phép tính: (3đ)

a) frac{7.9 - 14}{3 - 17}

b) 0,25.2frac{1}{3}.30.0,5.frac{8}{45}

c) frac{9}{25}.frac{5}{8} + frac{9}{23}.frac{3}{8} - frac{9}{23}

Bài 2: Tìm x, biết: (3đ)

a) frac{1}{2}-left(frac{2}{3}cdot x-frac{1}{3}right)=frac{2}{3}

b) frac{3}{x+5}=15%

Bài 3: Tính hợp lý tổng sau: (1đ)

A=frac{1}{1.2}+frac{1}{2.3}+frac{1}{3.4}+ldots+frac{1}{49.50}

Bài 4: Trên cùng 1 nửa mặt phẳng có bờ chứa tia At, vẽ góc tAx = 75o và tAy = 150o (3đ)

a) Trong 3 tia Ax, Ay, At tia nào nằm giữa hai tia còn sót lại? Vì sao?

b) Tính góc xAy?

c) Tia Ax có phải là tia phân giác của góc tAy? Vì sao?

Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 3

Bài 1: (1đ) Tìm tỉ số phần trăm của hai số sau:

a) 1frac{5}{8}3frac{1}{4}

b) 12,5 và 2,5

Bài 2: (3 đ) triển khai phép tính:

a) left(4frac{1}{9}+3frac{1}{4}right)cdot2frac{1}{4}+2frac{3}{4}

b) 1+left(frac{9}{10}-frac{4}{5}right):3frac{1}{6}

c) (-7+|13|)-(13-|-7|-25)-(25+|-10|-9)

Bài 3: (3 đ) Tìm x, biết:

a) 2x+frac{1}{4}=frac{3}{2}

b) (x-5)-frac{1}{3}=frac{2}{5}

c) (4,5-2x):frac{3}{4}=1frac{1}{3}

Bài 4: (1đ) 75% một mảnh vài dài 45m. Người ta cắt đi frac{3}{5} mảnh vải. Hỏi còn sót lại bao nhiêu mét vải?

Bài 5: (2đ) Vẽ hai góc kề bù x hat{O} yy hat{O} z sao cho x hat{O} y=60^{circ}

a) Tính y hat{O} z
b) Vẽ Ot là tia phân giác của y hat{O} z, Oy có là tia phân giác của x hat{O} t không? Vì sao?

Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 4

Bài 1: Tính: (3đ)

a) frac{-5}{18}+frac{5}{9}-frac{11}{36}

b) frac{-39}{44} : 1frac{2}{11}

c) frac{-7}{11}cdotfrac{11}{19}+frac{-7}{11}cdotfrac{8}{19}+frac{-4}{11}

Bài 2: Tìm x, biết: (2đ)

a) x+frac{2}{5}=-frac{11}{15}

b) left(x-frac{7}{18}right)cdotfrac{18}{29}=-frac{12}{29}

Bài 3: Cuối HK II lớp 6B có 35 học viên gồm 3 loại: Giỏi, Khá và Trung bình. Trong số đó số học viên Giỏi bằng 40% số học viên cả lớp. Số học viên Khá bằng frac{9}{7}số học viên Giỏi. Tính số học viên Trung bình của lớp 6B? (2đ)

Bài 4: Trên cùng 1 nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ tia OC và OD sao cho x hat{O} C=63^{0}x hat{O} D=126^{circ} (3đ)

a) Trong 3 tia Ox, OC, OD tia nào nằm giữa 2 tia còn sót lại? Vì sao?
b) Tính Chat{O}D
c) Tia OC có phải là tia phân giác của Chat{O}D không? Vì sao?

Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 5

Bài 1: Quy đồng mẫu số rồi sắp xếp những phân số sau theo thứ tự tăng dần (1,5đ):

frac{3}{-8};frac{-7}{12};frac{2}{3};frac{5}{6}

Bài 2: Tìm a, b biết (1đ):

frac{a}{27}=frac{-5}{9}=frac{-45}{b}

Bài 3: Tính (1đ):

75 %+1,1:left(frac{2}{5}-1 frac{1}{2}right)-left(frac{1}{3}right)^{2}

Bài 4: Tìm x (1,5 đ)

a) 1,5+1frac{1}{4}x=frac{2}{3}

b) left(2,7x-1frac{1}{2}xright):frac{2}{7}=frac{-21}{4}

Bài 5: Tính hợp lí (1đ):

frac{12}{19}cdotfrac{7}{15}cdotfrac{-13}{17}cdotfrac{19}{12}cdotfrac{17}{13}

Bài 6: Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 30m, biết frac{2}{3} chiều dài bằng chiều rộng (2đ)

a) Tính chiều dài của mảnh vườn
b) Biết 60% diện tích vườn là trồng hoa màu, còn sót lại là đào ao thả cá. Tính diện tích ao.

Bài 7: Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy đi qua điểm O, vẽ 2 tia Oa, Ob sao cho a hat{O} x=150^{circ}b hat{O} y=60^{circ}

a) Tính a hat{O} y? (1đ)
b) Chứng tỏ: Oa là tia phân giác của y hat{O} b (1đ)

Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 6

Bài 1: (1đ) Rút gọn phân số:

a) frac{2 .(-13) .9 .10}{(-3) cdot 4 cdot(-5) cdot 26}

b) frac{15.8+15.4}{12.3}

Bài 2: (3đ) Tìm x, biết:

a) 3frac{1}{3}x+16frac{3}{4}=-13,25

b) frac{x}{3}-frac{10}{21}=frac{-1}{7}

c) x-25%x=frac{1}{2}

d) frac{-5}{6}+frac{8}{3}+frac{-29}{6}le xlefrac{-1}{2}+2+frac{5}{2}

Bài 3: (1,5đ) Tính hợp lí:

A=left(frac{-4}{5}+frac{4}{3}right)+left(frac{-5}{4}+frac{14}{5}right)-frac{7}{3}quad

B=frac{8}{3}cdotfrac{2}{5}cdotfrac{3}{8}cdot10cdotfrac{19}{92}quad

C=frac{-5}{7}cdotfrac{2}{11}+frac{-5}{7}cdotfrac{9}{14}+1frac{5}{7}

Bài 4: (2đ) Tính giá trị biểu thức:

a) (-3,2)cdotfrac{-15}{64}+left(0,8-2frac{4}{15}right):1frac{23}{24}

b) 1frac{13}{15}3cdot(0,5)^2cdot3+left(frac{8}{15}-1frac{19}{60}right):1frac{23}{24}

Bài 5: (1,5đ) Lan đọc một quyển sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đọc frac{1}{4} số trang. Ngày thứ hai đọc 60% số trang còn sót lại. Ngày thứ ba đọc nốt 90 trang sau cuối. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang?

Bài 6: (0,5đ) Cho hai góc kề bù x hat{O} yy hat{O} t. Biết x hat{O} y=150^{circ}. Tính số đo y hat{O} t.

Bài 7: (1,5đ) Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Xác định hai tia OB và OC sao cho A hat{O} B=120^{circ}, A hat{O} C=105^{circ}

a) Trong 3 tia OA, OB, OC tia nào nằm giữa hai tia còn sót lại? Vì sao?
b) Tính B hat{O} C
c) Gọi OM là tia phân giác của góc B hat{O} C. Tính số đo của A hat{O} M.

……………………………………………………………….

Nhấn Tải về để tải toàn bộ 10 đề thi môn Toán lớp 6.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *